Regulamin Obrad

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRALNIKÓW POLSKICH

 

I. Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd zawiadamiając o tym członków Stowarzyszenia na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia w sprawach, dla rozstrzygnięcia których niezbędne jest podjęcie uchwały.
 5. Zarząd jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od wpłynięcia stosownego wniosku.
 6. Zwołując Walne Zebranie Członków Zarząd wyznacza jednocześnie pierwszy i drugi termin jego odbycia, przy czym drugi termin nie może być wyznaczony wcześniej niż 15 minut i później niż dwa miesiące od pierwszego terminu.
 7. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ustala Zarząd.

§ 2.

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otwiera przedstawiciel Zarządu a następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczacego Zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 2. Wybrany Przewodniczący może zarządzić wybór prezydium Zebrania składającego się z wiceprzewodniczącego, sekretarza i od jednego do trzech członków. Wyboru członków prezydium dokonują członkowie Zebrania z nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 3. Przewodniczący Zebrania zarządza przeprowadzenie wyboru:
  • komisji mandatowo – skrutacyjnej w składzie trzech osób
  • komisji uchwał i wniosków w składzie trzech osób
 4. W skład komisji mandatowo – skrutacyjnej nie mogą wchodzić członkowie ustępującego Zarządu i osoby kandydujące do władz.

§ 3.

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu.
 2. Obradami kieruje Przewodniczący przy pomocy prezydium (jeśli zostało wybrane).

§ 4.

 1. Wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo brać udział w obradach Walnego Zebrania Członków.
 2. Każdy z członków posiada jeden głos.
 3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu Członków składając podpis na liście obecności.

§ 5.

 1. Z obrad Walnego zebrania Członków Stowarzyszenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczacy Zebrania oraz jego Sekretarz.
 2. Protokół stanowi jedyne urzędowe potwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członkó Stowarzyszenia i powinien zawierać:
  • datę
  • porządek obrad
  • skład prezydium i komisji
  • krótki opis przebiegu dyskusji
  • wyniki głosowań
  • numer i treśc podjętych uchwał
  • listę obecności

II. Sprawy wyborcze

§ 6.

 1. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
 2. Członkom wspierającym Stowarzyszenia przysługuje głos doradczy.

§ 7.

 1. Wybory władz Stowarzyszenia są tajne.
 2. Wybory wszystkich organów Stowarzyszenia są bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.

§ 8.

 1. Władzami Stowarzyszenia poza Walnym zebraniem Członków są:
  • Zarząd Stowarzyszenia składający się z Prezesa i maksymalnie z pięciu wiceprezesów
  • Komisja Rewizyjna składająca się maksymalnie z trzech osób, w tym z przewodniczącego.
 2. Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wybierają skład Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

III. Głosowanie

§ 9.

 1. Ustanawia się następujący sposób głosowania na:
  • Prezesa Zarządu – na karcie wyborczej wskazuje się nazwisko jednego ze zgłoszonych kandudatur
  • Wiceprezesa Zarządu – na karcie wyborczej wskazuje się nazwiska od jednego do pięciu zgłoszonych kandudatur
  • Członków Komisji Rewizyjnej – na karcie do wyborczej wskazuje się nazwiska od jednego do trzech zgłoszonych kandydatur.
 2. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona a także jeśli na karcie wskazano więcej nazwisk niż jest to wymagane regulaminem głosowania.
 3. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w dniu wyboru.

IV. Podejmowanie uchwał

§ 10.

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. Zasada ta nie dotyczy uchwał podejmowanych w związku z nieudzieleniem absolutorium.
 2. Uchwały niezwiązne z wyborem władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie  Zebrania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.

§ 11.

 1. Uchwały o zmianie Statutu oraz o likwidacji Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Wniosek o zmianę Statutu oraz odwołanie członka Zarządu nalezy przedłożyć na piśmie Walnemu Zebraniu Członków wraz z uzasadnieniem.
 3. Do wystąpienia z wnioskiem o zmianę Statutu upoważniony jest:
  • Zarząd
  • grupa członków licząca co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 12.

 1. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zebrania i Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków.

 

V. Absolutorium

§ 13.

 1. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosek o udzielenie absolutorium władzom. Głosowanie w sprawie absolutorium odbywa się w stosunku do poszczególnych członków Zarządu.
 2. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi zapadają bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 3. W przypadku odrzucenia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi porządek obrad Walnego Zebrania Członków zostaje z mocy niniejszego postanowienia uzupełniony o punkt obejmujący powołanie nowego składu organu, w miejsce  odwołanego w wyniku braku absolutorium.

§ 14.

 1. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia może udzielić głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.
 2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.
 3. O wniosku formalnym rozstrzyga Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów obecnych członków po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku.

VI. Zakres zadań organów Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 15.

 1. Do wyłącznej właściwości organów Stowarzyszenia należą sprawy wymienione w Statucie dotyczące ich kompetencji.

§ 16.

 1. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia prowadzi Zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze Statutem oraz niniejszym regulaminem, a w szczególności:
  • przedstawia zebranym do zatwierdzenia porządek obrad oraz zgłoszone wnioski w sprawie jego zmiany oraz zmian w kolejności poszczególnych punktów obrad
  • zarządza wybory
  • udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad według kolejności zgłoszeń
  • wyjaśnia sposób głosowania
  • podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania
  • podejmuje inne czynności wynikające z regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
  • po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania Członków
  • sprawdza i podpisuje protokół z obrad oraz podjęte uchwały.

§ 17.

 1. Do obowiązków komisji mandatowo – skrutacyjnej należy:
  • wybór Przewodniczącego komisji
  • sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania
  • sprawdzenie urny wyborczej
  • zebranie głosów do urny zgodnie z listą obecności
  • obliczenie (z uwzględnieniem ważności) liczby oddanych głosów
  • sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników.
 2. Protokół z czynności komisji mandatowo – skrutacyjnej powinien zawierać:
  • liczbę członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Zebraniu
  • liczbę osób biorących udział w danym głosowaniu
  • liczbę oddanych ważnych i nieważnych głosów
  • liczbę głosów oddanych za kandydatem lub wnioskiem.

§ 18.

 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia obowiązuje po uchwaleniu przez Walne Zebranie Członków.

 

Niniejszy regulamin został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 06-03-2014