Regulamin Komisji Rewizyjnej

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA PRALNIKÓW POLSKICH

§ 1.

 1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia Pralników Polskich powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia oraz uchwalony przez Walne Zebranie Członków regulamin.

§ 2.

 1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków bezwzględną większością głosów na czteroletnią kadencję i składa się maksimum z trzech osób, w tym Przewodniczącego.
 2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innej funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 3.

 1. W przypadku rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej lub niemożności jej sprawowania z innych przyczyn  uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej dokonuje Komisja w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

§  4.

 1. Praca członków Komisji Rewizyjnej opiera się na pracy społecznej.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 5.

 1. Działalność Komisji Rewizyjnej kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 6.

 1. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie działalności Stowarzyszenia
  • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
  • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu
  • zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w Statucie
  • składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia
  • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

§ 7.

 1. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 3. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 8.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej dwóch jej członków.
 2. W razie równej liczby głosów “za” i “przeciw” decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 9.

 1. Zebraniami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji lub w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Komisji.
 2. Z zebrań Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.
 3. Protokół z  zebrania podpisują wszystkie uczestniczące w nim osoby.
 4. Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podpisują wszyscy jej członkowie.

§ 10.

 1. Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

Niniejszy regulamin został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia  w dniu 18-03-2010