Regulamin Zarządu

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRALNIKÓW POLSKICH

§ 1.

 1. Zarząd Stowarzyszenia Pralników Polskich jest organem wykonawczo-zarządzającym i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego regulaminu.
 2. Zebrania Zarządu mogą być organizowane w różnych miejscowościach, w zależności od potrzeb i odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 2.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków.

§ 3.

 1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w składzie do siedmiu osób bezwzględną większością głosów, w tym Prezesa i jego Zastępców.
 2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 3. Praca członków Zarządu opiera się na pracy społecznej.

§ 4.

 1. Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes samodzielnie lub dwóch jego Zastępców wspólnie.
 2. Prezes Stowarzyszenia posługuje się pieczęcią imienną.

§ 5.

 1. do zakresu działań Zarządu należy:
  • realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków
  • ustalanie wysokości składek członkowskich
  • ustalanie budżetu Stowarzyszenia
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
  • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego
  • podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie upoważnienia udzielonego przez Walne Zebranie Członków
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków
  • podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
  • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
  • uchwalanie regulamonów przewidzianych w Statucie
  • organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowo-naukowej oraz integrowanie środowiska pralników.

§ 6.

 1. Posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu.
 2. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.
  Protokoły powinny zawierać:

  • porządek obrad
  • imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych na posiedzeniu osób
 3. Protokół podpisują wszystkie uczestniczące w posiedzeniu osoby.

§ 7.

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. W przypadku równej liczby głosów “za” i “przeciw” decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 8.

 1. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami Statutu oraz innymi przepisami prawa.

§ 9.

 1. Regulamin prac Zarządu wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.

Niniejszy regulamin został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 18-03-2010 roku