Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00
Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRALNIKÓW POLSKICH

I. Przepisy ogólne

§ 1.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd zawiadamiając o tym członków Stowarzyszenia na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zebrania.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia w sprawach, dla rozstrzygnięcia których niezbędne jest podjęcie uchwały.
Zarząd jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od wpłynięcia stosownego wniosku.
Zwołując Walne Zebranie Członków Zarząd wyznacza jednocześnie pierwszy i drugi termin jego odbycia, przy czym drugi termin nie może być wyznaczony wcześniej niż 15 minut i później niż dwa miesiące od pierwszego terminu.
Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ustala Zarząd.
§ 2.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otwiera przedstawiciel Zarządu a następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczacego Zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Wybrany Przewodniczący może zarządzić wybór prezydium Zebrania składającego się z wiceprzewodniczącego, sekretarza i od jednego do trzech członków. Wyboru członków prezydium dokonują członkowie Zebrania z nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Przewodniczący Zebrania zarządza przeprowadzenie wyboru:
komisji mandatowo – skrutacyjnej w składzie trzech osób
komisji uchwał i wniosków w składzie trzech osób
W skład komisji mandatowo – skrutacyjnej nie mogą wchodzić członkowie ustępującego Zarządu i osoby kandydujące do władz.
§ 3.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu.
Obradami kieruje Przewodniczący przy pomocy prezydium (jeśli zostało wybrane).
§ 4.

Wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo brać udział w obradach Walnego Zebrania Członków.
Każdy z członków posiada jeden głos.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu Członków składając podpis na liście obecności.
§ 5.

Z obrad Walnego zebrania Członków Stowarzyszenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczacy Zebrania oraz jego Sekretarz.
Protokół stanowi jedyne urzędowe potwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członkó Stowarzyszenia i powinien zawierać:
datę
porządek obrad
skład prezydium i komisji
krótki opis przebiegu dyskusji
wyniki głosowań
numer i treśc podjętych uchwał
listę obecności

II. Sprawy wyborcze

§ 6.

Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
Członkom wspierającym Stowarzyszenia przysługuje głos doradczy.
§ 7.

Wybory władz Stowarzyszenia są tajne.
Wybory wszystkich organów Stowarzyszenia są bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
§ 8.

Władzami Stowarzyszenia poza Walnym zebraniem Członków są:
Zarząd Stowarzyszenia składający się z Prezesa i maksymalnie z pięciu wiceprezesów
Komisja Rewizyjna składająca się maksymalnie z trzech osób, w tym z przewodniczącego.
Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wybierają skład Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

III. Głosowanie

§ 9.

Ustanawia się następujący sposób głosowania na:
Prezesa Zarządu – na karcie wyborczej wskazuje się nazwisko jednego ze zgłoszonych kandudatur
Wiceprezesa Zarządu – na karcie wyborczej wskazuje się nazwiska od jednego do pięciu zgłoszonych kandudatur
Członków Komisji Rewizyjnej – na karcie do wyborczej wskazuje się nazwiska od jednego do trzech zgłoszonych kandydatur.
Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona a także jeśli na karcie wskazano więcej nazwisk niż jest to wymagane regulaminem głosowania.
Władze Stowarzyszenia konstytuują się w dniu wyboru.

IV. Podejmowanie uchwał

§ 10.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. Zasada ta nie dotyczy uchwał podejmowanych w związku z nieudzieleniem absolutorium.
Uchwały niezwiązne z wyborem władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Zebrania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.
§ 11.

Uchwały o zmianie Statutu oraz o likwidacji Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
Wniosek o zmianę Statutu oraz odwołanie członka Zarządu nalezy przedłożyć na piśmie Walnemu Zebraniu Członków wraz z uzasadnieniem.
Do wystąpienia z wnioskiem o zmianę Statutu upoważniony jest:
Zarząd
grupa członków licząca co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 12.

Uchwały podpisuje Przewodniczący Zebrania i Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków.

V. Absolutorium

§ 13.

Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosek o udzielenie absolutorium władzom. Głosowanie w sprawie absolutorium odbywa się w stosunku do poszczególnych członków Zarządu.
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi zapadają bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym.
W przypadku odrzucenia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi porządek obrad Walnego Zebrania Członków zostaje z mocy niniejszego postanowienia uzupełniony o punkt obejmujący powołanie nowego składu organu, w miejsce odwołanego w wyniku braku absolutorium.
§ 14.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia może udzielić głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.
Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.
O wniosku formalnym rozstrzyga Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów obecnych członków po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku.

VI. Zakres zadań organów Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 15.

Do wyłącznej właściwości organów Stowarzyszenia należą sprawy wymienione w Statucie dotyczące ich kompetencji.
§ 16.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia prowadzi Zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze Statutem oraz niniejszym regulaminem, a w szczególności:
przedstawia zebranym do zatwierdzenia porządek obrad oraz zgłoszone wnioski w sprawie jego zmiany oraz zmian w kolejności poszczególnych punktów obrad
zarządza wybory
udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad według kolejności zgłoszeń
wyjaśnia sposób głosowania
podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania
podejmuje inne czynności wynikające z regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania Członków
sprawdza i podpisuje protokół z obrad oraz podjęte uchwały.
§ 17.

Do obowiązków komisji mandatowo – skrutacyjnej należy:
wybór Przewodniczącego komisji
sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania
sprawdzenie urny wyborczej
zebranie głosów do urny zgodnie z listą obecności
obliczenie (z uwzględnieniem ważności) liczby oddanych głosów
sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników.
Protokół z czynności komisji mandatowo – skrutacyjnej powinien zawierać:
liczbę członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Zebraniu
liczbę osób biorących udział w danym głosowaniu
liczbę oddanych ważnych i nieważnych głosów
liczbę głosów oddanych za kandydatem lub wnioskiem.
§ 18.

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia obowiązuje po uchwaleniu przez Walne Zebranie Członków.

Niniejszy regulamin został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 06-03-2014