Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00
Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRALNIKÓW POLSKICH

§ 1.

Zarząd Stowarzyszenia Pralników Polskich jest organem wykonawczo-zarządzającym i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego regulaminu.
Zebrania Zarządu mogą być organizowane w różnych miejscowościach, w zależności od potrzeb i odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
§ 2.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków.
§ 3.

Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w składzie do siedmiu osób bezwzględną większością głosów, w tym Prezesa i jego Zastępców.
Kadencja Zarządu trwa cztery lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Praca członków Zarządu opiera się na pracy społecznej.
§ 4.

Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes samodzielnie lub dwóch jego Zastępców wspólnie.
Prezes Stowarzyszenia posługuje się pieczęcią imienną.
§ 5.

do zakresu działań Zarządu należy:
realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków
ustalanie wysokości składek członkowskich
ustalanie budżetu Stowarzyszenia
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego
podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie upoważnienia udzielonego przez Walne Zebranie Członków
zwoływanie Walnego Zebrania Członków
podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
uchwalanie regulamonów przewidzianych w Statucie
organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowo-naukowej oraz integrowanie środowiska pralników.
§ 6.

Posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu.
Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.
Protokoły powinny zawierać:
porządek obrad
imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych na posiedzeniu osób
Protokół podpisują wszystkie uczestniczące w posiedzeniu osoby.
§ 7.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
W przypadku równej liczby głosów “za” i “przeciw” decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
§ 8.

W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami Statutu oraz innymi przepisami prawa.
§ 9.

Regulamin prac Zarządu wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.
Niniejszy regulamin został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 18-03-2010 roku