Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00
Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA PRALNIKÓW POLSKICH

§ 1.

Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia Pralników Polskich powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia oraz uchwalony przez Walne Zebranie Członków regulamin.
§ 2.

Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków bezwzględną większością głosów na czteroletnią kadencję i składa się maksimum z trzech osób, w tym Przewodniczącego.
Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innej funkcji we władzach Stowarzyszenia.
§ 3.

W przypadku rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej lub niemożności jej sprawowania z innych przyczyn uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej dokonuje Komisja w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
§ 4.

Praca członków Komisji Rewizyjnej opiera się na pracy społecznej.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
§ 5.

Działalność Komisji Rewizyjnej kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
§ 6.

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie działalności Stowarzyszenia
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu
zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w Statucie
składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
§ 7.

Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.
Zebrania odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 8.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej dwóch jej członków.
W razie równej liczby głosów “za” i “przeciw” decyduje głos przewodniczącego zebrania.
§ 9.

Zebraniami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji lub w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Komisji.
Z zebrań Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.
Protokół z zebrania podpisują wszystkie uczestniczące w nim osoby.
Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.
Uchwały Komisji Rewizyjnej podpisują wszyscy jej członkowie.
§ 10.

Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.
Niniejszy regulamin został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 18-03-2010