Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00
Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00

STATUT

Statut Stowarzyszenia Pralników Polskich z siedzibą w Warszawie
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Organizacja nosi nazwę “Stowarzyszenie Pralników Polskich” zwane dalej Stowarzyszeniem.
§ 2.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 3.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz jest miasto Warszawa.
§ 4.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być rozdysponowany pomiędzy członków Stowarzyszenia.
§ 5.
Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem “Stowarzyszenie Pralników Polskich”.
§ 6.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest powołane na czas nieoznaczony.
§7
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
§7a
Stowarzyszenie może przyznawać honorowe tytuły i odznaczenia osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia lub dla realizacji jego celów.
Rozdział II. Cele i zakres działania
§ 8.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Promocja zasad, metod i aktualnych osiągnięć zapewniających zachowanie najwyższej jakości usług pralniczych.
2. Integracja osób fizycznych i prawnych działających na rzecz promocji i najwyższej jakości usług pralniczych.
3. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do upowszechnienia idei poprawy jakości usług pralniczych.
4. Podejmowanie działań zmierzających do uruchomienia i powszechnego stosowania procedur certyfikacyjnych w pralnictwie.
5. Działania na rzecz zapewnienia odpowiedniej pozycji podmiotom świadczącym usługi pralnicze.
§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Proponowanie standardów oceny jakości usług pralniczych.
2. Proponowanie rozwiązań dotyczących systemu audytu wewnętrznego i zewnętrznego.
3. Proponowanie i czynne uczestnictwo w negocjowaniu standardów i zasad związanych z zapewnieniem odpowiednio wysokiej jakości usług pralniczych.
4. Uczestnictwo w działalności popularyzatorskiej, szkoleniowej oraz wydawniczej w zakresie celów działania.
5. Organizowanie konferencji, sympozjów i spotkań dyskusyjnych, odczytów i wykładów.
6. Organizowanie wymiany posiadanych doświadczeń między członkami i sympatykami Stowarzyszenia.
7. Prowadzenie współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Stowarzyszenia.
8. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej i fachowej w sprawach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.
9. Nadawanie zaświadczeń, dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających uczestniczenie w konferencjach, sympozjach i spotkaniach dyskusyjnych, odczytach i wykładach.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 11.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§ 12.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna z obywatelstwem polskim jak i innego kraju, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz zainteresowana promocją jakości usług pralniczych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, z obywatelstwem polskim jak i innego kraju, szczególnie zasłużona dla idei promocji jakości usług pralniczych.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia i wyrażonych w niej referencjach co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia lub jednego członka Zarządu Stowarzyszenia.
5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Prezesa lub trzech członków Stowarzyszenia.
§ 13.
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
4) korzystania z pomocy Stowarzyszenia wynikającej ze Statutu.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3) brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia.
§ 14.
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt 2, 4.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt 1, 2 oraz może uczestniczyć z głosem doradczym w Walnych Zebraniach.
4. Członek honorowy może uczestniczyć z głosem doradczym w Walnych Zebraniach.
§ 15.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
4) poważnego naruszenia statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3, 4, orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.
Rozdział IV. Organy Stowarzyszenia
§ 16.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 17.
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje następujące po sobie.
2a. Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu, może wyrazić zgodę na kandydowanie na okres kolejnych 4 lat osobie, która pełniła funkcję we władzach Stowarzyszenia w ostatnich trzech kadencjach.
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum) chyba, że statut stanowi inaczej.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum) chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§ 18.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na zwolnione stanowisko. W takiej sytuacji kadencja osoby wybranej trwa do końca kadencji zastąpionego członka władz Stowarzyszenia.
§ 19.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§ 20.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do końca pierwszego półrocza, a Walne Zebranie Członków jako sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków obecnych.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd,
2) Komisja Rewizyjna,
3) 1/3 członków Stowarzyszenia.
6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 21.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. uchwalenie statutu i jego zmian,
2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3. wybór i odwoływanie władz, w tym: Prezesa, Zastępców Prezesa, Członków Komisji Rewizyjnej w oddzielnych głosowaniach
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
6. udzielenie bądź odwołanie udzielenia absolutorium,
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
8. ustalenie kierunków działania Stowarzyszenia,

9. podejmowanie uchwał dotyczących członkostwa w innych organizacjach,
10. nadawanie godności członka honorowego, odznaki honorowej Stowarzyszenia oraz medali jubileuszowych.
11. dokonywanie interpretacji treści statutu.
§ 22.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd liczy do 6 osób – członków Stowarzyszenia, w tym Prezesa i jego Zastępców.
3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są: Prezes samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu łącznie.
4. Prezesa oraz jego Zastępców powołuje Walne Zebranie Członków.
5. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
7. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
§ 23.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. ustalanie wysokości składek członkowskich,
3. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie upoważnienia udzielonego przez Walne Zebranie Członków,
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
10. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
11. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 24.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród swego grona Przewodniczącego.
§ 25.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium w stosunku do poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 26.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§27
W przypadkach określonych w § 25 pkt 3 i 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
Rozdział V. Majątek i fundusze
§ 28.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie, które powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
2) darowizny, zapisy i spadki.

2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają wpisowe oraz składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 30.
1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu łącznie albo Prezesa samodzielnie.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.
Rozdział VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 31.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W przypadku braku kworum na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, po okresie nie krótszym niż 15 minut, a nie później niż po upływie dwóch miesięcy, zwołuje się kolejne zebranie członków. Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu Członków w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, 1923).

Zmiany w Statucie Stowarzyszenia zostały zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków w dniu 01-02-2018