Standardy Zawodów Pralniczych

Standardy Zawodów Pralniczych

qualityW listopadzie 2012 roku Władze Stowarzyszenia Pralników Polskich zostały poproszone o wzięcie udziału w pracach nad opracowaniem standardów zawodowych pracowników pralni. W 2018 dokonano aktualizacji standardów zawodów pralniczych.

Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
INFORMACJA O ZAWODZIE
Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów
(815701)
Źródło: zdjęcie autorskie wykonane przez zespół ekspercki Operatorzy maszyn do prania

1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów 815701
1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu
 Pracz.
 Operator suszarki bębnowej25.
 Prasowacz.
 Maglarz.
 Detaszer3. 1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:
 8157 Laundry machine operators.
Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):
 Sekcja S – Pozostała działalność usługowa. 1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:
 Mirosława Tuman – Pralnia MIR-Q, Gdańsk.
 Cecylia Wyszomierska Matczak – Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa.
 Małgorzata Szpilska – Instytut Technologii Eksploatacji-PIB, Radom.
Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:
 Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 Tomasz Kupidura – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Recenzenci:
 Marcin Barszcz – TrioConcept Sp. z o.o., Warszawa.
 Grzegorz Kunda – Pralnia Hevelius, Sp. z o.o., Gdynia.
Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:
 Wanda Bukowska – Stowarzyszenie Pralników Polskich, Warszawa.
 Andrzej Sapieja – Stowarzyszenie Włókienników Polskich, Łódź.
Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów29 wykonuje pranie tekstyliów na mokro lub czyszczenie chemiczne1, zgodnie z określoną technologią.
2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania

Opis pracy
Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów jest zawodem o charakterze usługowym. Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów odpowiada za przebieg procesu prania, należyte postępowanie z powierzonym asortymentem od momentu jego przyjęcia do wydania klientowi. W zależności od profilu działalności pralni może również wykonywać usługę uszlachetniania tekstyliów zgodnie z zaleceniem klienta, przez np.: dekatyzację2, sanforyzację18, zmiękczanie39, teflonowanie27.
Sposoby wykonywania pracy
Pracownik w zawodzie operatora urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów stosuje różne sposoby i procedury wykonywania pracy, m.in.:
 przyjmowanie tekstyliów i wstępna klasyfikacja według rodzaju, technologii prania (wodne, chemiczne);
 sortowanie według źródła pochodzenia tekstyliów, rodzaju zabrudzeń, rodzaju włókien, koloru;
 dokonywanie wyboru technologii prania, suszenia i prasowania;
 dobranie i zastosowanie technologii, środków chemicznych, przestrzeganie norm i rygorów czasu i temperatury na poszczególnych etapach cyklu technologicznego;
 obsługiwanie i nadzorowanie maszyn i urządzeń użytkowanych na poszczególnych etapach procesu prania /czyszczenia;
 ocenianie jakości wykonanej usługi.

WAŻNE: Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów wykonuje pracę zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie norm sanitarnych. Dlatego powinien na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę z tego zakresu.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3. Kompetencje zawodowe. 2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
Warunki pracy

Miejscem pracy operatora urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów jest pomieszczenie zakładu pralniczego. Ciąg produkcyjny tworzy zintegrowany zespół maszyn i urządzeń służących do wykonania usługi.
WAŻNE:

W zależności od wielkości zakładu pralniczego, operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów odpowiada za większy lub mniejszy odcinek pracy, z wyraźnym podziałem pomieszczenia zakładu pralniczego na sekcje, tj. przyjęcie na stronie brudnej pralni23, strona brudna pralni, strona czysta pralni24, ekspedycja4 – wydawanie wyrobu.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów wykorzystuje specjalistyczne maszyny i urządzenia: do prania:  pralnico – wirówki14,  pralnice tunelowe13,  zespół piorąco – suszący36, do suszenia:  suszarko – roztrząsarki26,  suszarki bębnowe, do prasowania:  prasownice nieckowe16 do bielizny płaskiej (tzw. magle, wyposażone we wprowadzarko-podawarki35 do bielizny oraz składarki19 dużych sztuk),  prasownice szczękowe17,  prasowalnice karuzelowe15,  komorowe urządzenia do parowania i formowania odzieży, bielizny fasonowej (tunel finisher)6,  stoły prasowalnicze22 (żelazka parowe),  zestawy maszyn do prasowania fartuchów i koszul38, do pakowania:  pakowarka (foliarka) kątowa10,  pakowarka (foliarka) pionowa11, transportowe:  wózki kontenerowe32,  wózki regałowe33, wózki siatkowe34,  wieszaki jezdne31,  transportery taśmowe29, myjące – dezynfekujące:  komory dezynfekcyjne5,  myjnie wózków transportowych9.

WAŻNE:

Maszyny i urządzenia w pralni winny tworzyć logiczny ciąg produkcyjny uwzględniający wszystkie etapy prania, kolejne czynności, zapewniający należytą logistykę pomiędzy stanowiskami.
Organizacja pracy

Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań zawodowych i liczby osób zatrudnionych w zakładzie może pracować indywidualnie lub zespołowo. Praca w tym zawodzie zazwyczaj odbywa się w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w stałych godzinach, przy czym z uwagi na istotne, sezonowe zróżnicowanie zapotrzebowania na usługi pralnicze, praca okresowo może się odbywać w systemie trzyzmianowym.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów może być narażony na zagrożenia:  bakteriologiczne (kontakt z tekstyliami zabrudzonymi płynami ustrojowymi człowieka12),  zakłucia i skaleczenia (pozostawione w tekstyliach igły, skalpele i inne ostre przedmioty – dotyczy asortymentu pochodzącego z jednostek służby zdrowia),  mechaniczne (przenoszenie, przewożenie, przesypywanie, przekładanie tekstyliów, obsługa maszyn i urządzeń),  akustyczne (hałas) przy pracy z urządzeniami pakującymi (foliarki), taśmociągiem, wózkami transportowymi,  mikroklimatyczne8 (np. wysoka wilgotność i temperatura, zapylenie). Do występujących w zawodzie zachorowań możemy zaliczyć m.in.:  choroby zakaźne,  choroby płuc,  reakcje alergiczne,  przeciążenia układu mięśniowo-kostnego wynikające z monotonii, monotypii, tj. powtarzalności wykonywanych czynności, wymuszonej pozycji ciała.
2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne Wymagania psychofizyczne Dla pracownika wykonującego zawód operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów ważna jest: w kategorii wymagań fizycznych  sprawność układu mięśniowego,  sprawność układu kostno-stawowego,  silna budowa ciała,  sprawność narządu wzroku,  sprawność układu oddechowego; w kategorii sprawności sensomotorycznych  koordynacja wzrokowo-ruchowa,  ostrość wzroku,  rozróżnianie barw,  czucie dotykowe,  zmysł równowagi; w kategorii sprawności i zdolności  koncentracja i podzielność uwagi,  łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,  gotowość do pracy w trudnych warunkach środowiskowych,  zmysł estetyczny; w kategorii cech osobowościowych  rzetelność oraz dokładność,  wysoka samodyscyplina,  zdolności kierownicze,  łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,  zdolność współdziałania, współpracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4 Kompetencje społeczne; 3.5 Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Obsługa maszyn i urządzeń w jakie wyposażone są współczesne zakłady pralnicze, wymaga od operatora urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów ogólnej sprawności układu kostno-mięśniowego, refleksu, szybkiej orientacji, znajomości uwarunkowań technicznych, a obsługa procesu technologicznego dodatkowo wiedzy z zakresu chemii oraz ochrony środowiska. Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie są alergie i inne schorzenia związane z niewydolnością układu oddechowego (wysokie zapylenie, kurz, skoncentrowane środki chemiczne), jak też z upośledzeniem czynności ruchowych, gdyż praca wykonywana jest w pozycji stojącej, często wymuszonej, w dłuższym czasie. W dużych pralniach część stanowisk charakteryzuje się znaczną monotonią i monotypią wykonywanych czynności.
WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.
2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie Do pracy w zawodzie operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów preferowane jest wykształcenie zawodowe (zasadnicze lub techniczne) w zawodach związanych z branżą chemiczną, włókienniczą. Możliwe jest wykonywanie zawodu przez osoby posiadające wykształcenie podstawowe, które zdobyły wiedzę i doświadczenie poprzez praktykę w zakładzie pralniczym.

WAŻNE:

Zawód operatora urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów można wykonywać zwykle po odbyciu praktyki i przyuczeniu do zawodu w zakładzie czyszczenia chemicznego.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Dodatkowym atutem przy zatrudnianiu w zawodzie operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów jest:  doświadczenie zawodowe nabyte w toku pracy w zakładzie pralniczym,  posiadanie certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu szkoleń organizowanych przez producentów środków piorących oraz przez producentów maszyn i urządzeń pralniczych,  posiadanie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń organizowanych przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe,  wykształcenie kierunkowe na kierunku włókienniczym lub chemicznym.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów może:  po przyuczeniu do zawodu pracować fizycznie zajmując samodzielne stanowiska, realizując zadania związanie z obsługą maszyn i urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów,
po zdobyciu kilkuletniego doświadczenia zawodowego pracować na stanowisku brygadzisty nadzorującego pracę zespołu pracowników,  kształcić się na studiach wyższych na kierunkach pokrewnych branży pralniczej, tj. budowa maszyn, chemia przemysłowa, włókiennictwo,  doskonalić umiejętności i aktualizować wiedzę wraz z rozwojem kariery zawodowej w miejscu pracy oraz przez uczestnictwo w kursach (w tym również w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w pokrewnych zawodach szkolnych), a także szkoleniach, seminariach dotyczących pralnictwa, organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje branżowe,  rozwijać kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów może:  uzyskiwać zaświadczenia o ukończeniu szkoleń branżowych prowadzonych przez producentów urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów jak również przez producentów i dostawców środków piorących.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych: Nazwa zawodu pokrewnego zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności Kod zawodu Pracownik pralni chemicznej 815702
3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Przyjmowanie i klasyfikowanie brudnego wyrobu do prania.
Z2 Przygotowywanie i ważenie wsadów do procesu technologicznego prania.
Z3 Wybieranie technologii, uruchamianie i nadzorowanie procesu prania.
Z4 Obsługiwanie i nadzorowanie pracy systemów pralniczych i maszyn piorących – strona brudna.
Z5 Prowadzenie dokumentacji procesu prania.
Z6 Wybieranie technologii wykańczania, uruchamianie procesu suszenia, prasowania, maglowania.
Z7 Obsługiwanie i nadzorowanie pracy systemów pralniczych i maszyn – strona czysta.
Z8 Odbieranie ilościowo – jakościowe tekstyliów.
Z9 Sortowanie, pakowanie tekstyliów do wydania klientowi.
Z10 Prowadzenie dokumentacji procesu wykańczania, pakowania i ekspedycji.
3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie procesu prania
Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie procesu prania obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności. Z1 Przyjmowanie i klasyfikowanie brudnego wyrobu do prania WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:  Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska, wymagania dotyczące przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz reżimu sanitarnego w postępowaniu z materiałem skażonym w pralni;  Podstawy i zasady przyjmowania tekstyliów z różnych źródeł (np. szpital, hotel, zakład przemysłowy) i występujących zbrudzeń;  Rodzaje tkanin i materiałów przekazywanych do prania;  Zasady postępowania z tekstyliami z uwzględnieniem właściwości fizycznych włókien, ich reakcji na zmienne warunki obróbki technologicznej.  Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska i zasad sanitarnych, w zakresie doboru środków ochrony osobistej do obsługi określonych partii tekstyliów;  Planować proces technologiczny w kontekście przyjętego asortymentu do prania;  Organizować pracę pralni z uwzględnieniem wszystkich faz procesu pralniczego jak również oczekiwań klienta.
Z2 Przygotowywanie i ważenie wsadów do procesu technologicznego prania WIEDZA – zna i rozumie: UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
 Typy maszyn, urządzeń i systemów stosowanych w procesie prania;
 Zasady postępowania ze środkami chemicznymi.
 Przestrzegać norm międzynarodowego systemu znakowania wyrobów tekstylnych;
 Obsługiwać urządzenia ważące (wagi, systemy) z jednoczesnym doborem pralnicy (systemu);
 Dobierać sprzęt (maszyny i urządzenia) oraz wybrać proces prania (program);
 Obsługiwać maszyny i urządzenia podczas wykonywania zadań;
 Nadzorować przebieg procesu, monitorować systemy automatyczne.
Z3 Wybieranie technologii, uruchamianie i nadzorowanie procesu prania WIEDZA – zna i rozumie: UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
 Normy obowiązujące w międzynarodowym systemie znakowania wyrobów tekstylnych;
 Stosowane technologie prania;
 Podstawy wyboru technologii prania;
 Zasady obsługi systemów automatycznych.
 Dobierać technologię prania gwarantującą oczekiwany efekt sanitarny tj. pełną czystość bakteriologiczną;
 Rozróżniać włókna w wyrobie tekstylnym;
 Dobierać metody prania/czyszczenia do rodzaju włókien;
 Dobierać technologię prania/czyszczenia do zaleceń producenta tekstyliów oraz stopnia ich zabrudzenia.
Z4 Obsługiwanie i nadzorowanie pracy systemów pralniczych i maszyn piorących – strona brudna WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
 Zasady załadunku wsadów do maszyn;
 Czas cykli prania;
 Przebieg procesu prania z uwzględnieniem zastosowanych technologii;
 Procedury dozowania środków piorących.
 Nadzorować system dozowania środków piorących, prawidłowe jego funkcjonowanie, uzupełniać produkty;
 Obsługiwać elektroniczne nośniki informacji, zbierać dane z procesu prania;
 Interpretować odczytane parametry przebiegu procesu technologicznego.
Z5 Prowadzenie dokumentacji procesu prania WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
 Obowiązujący obieg dokumentów i/lub informacji w zakresie prowadzenia dokumentacji procesu prania;
 Systemy informatyczne, programy specjalistyczne wykorzystywane w pralni;
 Zasady rejestrowania przyjętego asortymentu;
 Zasady rejestrowania wsadów i wybranych procesów prania;
 Zasady rejestrowania przebiegu procesów na poszczególnych maszynach, systemach;
 Zasady sporządzania raportu pracy maszyn dzienne i miesięczne.
 Archiwizować dane zgodnie z zasadami obiegu dokumentów i/lub informacji w zakresie prowadzenia dokumentacji procesu prania;
 Wypełniać dokumenty i uruchamiać procedury związane z ich obiegiem;
 Prowadzić dokumentację jakości wykonanej usługi pralniczej;
 Interpretować dane zawarte w dokumentacji z przebiegu procesu prania.
3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie procesu wykańczania upranych tekstyliów, pakowanie i ekspedycji tekstyliów
Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie procesu wykańczania upranych tekstyliów, pakowanie i ekspedycja tekstyliów obejmuje zestaw zadań zawodowych [Z6, Z7, Z8, Z9, Z10] do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z6 Wybieranie technologii wykańczania, uruchamianie procesu suszenia, prasowania, maglowania WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:  Zasady międzynarodowego systemu znakowania wyrobów tekstylnych;  Zasady wykańczania tekstyliów w zależności od rodzaju włókien, przeznaczenia wyrobów, sposobu użytkowania;  Zakładowe procedury dotyczące procesu wykańczania;  Typy maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wykańczania.  Organizować pracę zespołu maszyn i urządzeń (systemów) do wykończania upranego asortymentu – logistyka pracy strony czystej  Dobierać odpowiednią technologię wykańczania, zgodną z zaleceniami producenta;  Dobierać odpowiedni sprzęt i stanowisko do wykonania zadań.
Z7 Obsługiwanie i nadzorowanie pracy maszyn i systemów pralniczych – strona czysta WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
 Typy maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wykańczania;
 Zasady postępowania z tekstyliami z uwzględnieniem właściwości fizycznych włókien, ich reakcji na zmienne warunki obróbki technologicznej;
 Zasady fizycznej obsługi maszyn, urządzeń i systemów do wykończania tekstyliów.
 Obsługiwać i nadzorować sprzęt przy wykonywaniu zadań;
 Dokonać oceny jakości wykonanej usługi;
 Obsługiwać elektroniczne nośniki informacji, zbierać dane z procesu wykańczania;
 Interpretować odczytane parametry przebiegu procesu technologicznego.
Z8 Odbieranie ilościowo–jakościowe tekstyliów WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
 Zasady przyjmowania wyrobu czystego na magazyn czysty;
 Obowiązujące normy jakości dotyczące procesu przygotowania tekstyliów do ekspedycji;
 Zakładowe procedury dotyczące procesu przygotowywania tekstyliów do ekspedycji;
 Zasady sporządzania dziennych i miesięcznych raportów pracy maszyn z podziałem na linie technologiczne.
 Wypełniać dokumenty dotyczące procesu przygotowania tekstyliów do ekspedycji; uruchamiać procedury związane z ich obiegiem;
 Obsługiwać sprzęt niezbędny do wykonania zadań;
 Korzystać ze specjalistycznych programów kalkulacyjnych wykorzystywanych w pralni;
 Prowadzić dokumentację jakości wykonanej usługi pralniczej;
 Archiwizować dane dotyczące odbioru jakościowo-ilościowego wyrobu.
Z9 Sortowanie, pakowanie tekstyliów do wydania klientowi WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:  Zasady konfekcjonowania i pakowania tekstyliów w zależności od asortymentu wyrobu i wymagań klienta;  Zakładowe procedury dotyczące procesu ekspedycji wyrobów do klienta.  Wydawać wyrób klientowi na podstawie dokumentacji przyjęcia;  Archiwizować dane dotyczące wydania wyrobu klientowi.
Z10 Prowadzenie dokumentacji procesu wykańczania, pakowania i ekspedycji WIEDZA – zna i rozumie: UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
 Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie prowadzenia dokumentacji procesu wykańczania, pakowania i ekspedycji;
 Obowiązujący obieg dokumentów i/lub informacji w zakresie prowadzenia dokumentacji procesu wykańczania, pakowania i ekspedycji;
 Systemy informatyczne, programy specjalistyczne wykorzystywane w pralni do prowadzenia dokumentacji w zakresie procesu wykańczania, pakowania i ekspedycji;
 Zasady rejestrowania asortymentu wyrobu przyjętego na stronie czystej;
 Zasady rejestrowania podziału asortymentu wyrobu na poszczególne linie technologiczne wykańczania;
 Zasady rejestrowania asortymentu wyrobu odrzuconego przez klienta do ponownego prania;
 Zasady rejestrowania asortymentu wyrobu przyjętego na magazyn czysty;
 Zasady dokonania rozliczenia asortymentu wyrobu wg danych przyjęcia i wydania;
 Zasady sporządzania raportów dziennych i miesięcznych.
 Archiwizować dane zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie prowadzenia dokumentacji procesu wykańczania, pakowania i ekspedycji;
 Wypełniać dokumenty, uruchamiać procedury związane z ich obiegiem w zakresie prowadzenia dokumentacji procesu wykańczania, pakowania i ekspedycji;
 Prowadzić dokumentację jakości wykonanej usługi pralniczej;
 Rejestrować poprawki, analizować przyczyny błędów;
 Interpretować dane z systemu przebiegu procesu technologicznego;
 Raportować różnice w dokumentacji magazynowej;
 Prowadzić dokumentację ilościowo-jakościową wykonanej usługi pralniczej;
 Archiwizować dane dotyczące procesu wykańczania, pakowania i ekspedycji.
3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:
 Ponoszenia odpowiedzialności za realizację zadań związanych z procesem prania.  Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań (bezpieczeństwo i zdrowie współpracowników) oraz za powierzony sprzęt, maszyny i urządzenia wykorzystywane na stanowisku pracy.  Oceny swoich działań związanych z procesem prania w szczególności w zakresie powierzonego wycinka zadań w pralni.  Funkcjonowania samodzielnie lub w zespole w różnych miejscach i na stanowiskach pracy właściwych dla branży pralniczej.  Kierowania się obowiązującymi zasadami i etyką zawodową oraz procedurami obowiązującymi w pralni.  Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w kontekście nowych rozwiązań w branży pralniczej.  Racjonalnej oceny ryzyka zawodowego i zagrożeń zdrowia i życia oraz podejmowania właściwych działań adekwatnych do zaistniałych sytuacji w pralni.
3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1.) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów.
Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów.

Rozwiązywanie problemów
Współpraca w zespole
Komunikacja ustna
Wywieranie wpływu/przywództwo
Planowanie i organizowanie pracy
Sprawność motoryczna
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Umiejętności matematyczne
Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu

Uwaga: Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).
3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikavji oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie pracownik pralni chemicznej nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji. Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl/  Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Z uwagi na posiadane doświadczenie i umiejętności jak również predyspozycje zdrowotne, operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów może znaleźć zatrudnienie w:  pralni hotelowej,  pralni szpitalnej,  pralni przemysłowej,  prywatnym zakładzie pralniczym,  pralniczym punkcie obsługi klienta,  komercyjnym konsorcjum pralniczym. Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy http://oferty.praca.gov.pl Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych. Polecane źródła danych [dostęp: 30.04.2018]: Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych: http://mz.praca.gov.pl/ https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyżkowe/

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl/ Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy: Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl/ Pomorskie – http://www.porp.pl Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl/ Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodnio-pomorskie-obserwatorium-rynku-pracy/ Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl/ Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia: http://zielonalinia.gov.pl/ Portal Prognozowanie Zatrudnienia: www.prognozowaniezatrudnienia.pl Portal EU Skills Panorama: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en Europejski portal mobilności zawodowej EURES: https://eures.praca.gov.pl/ https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu
Kształcenie Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się operatorów urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów w formach szkolnych. W ramach kształcenia nieformalnego, możliwe jest uczestniczenie w tematycznych szkoleniach organizowanych przez różne organizacje.

Istnieje także możliwość kształcenia w technikum włókienniczym, (a po 2022 r. w szkole branżowej II stopnia) w zawodzie Technik włókiennik i uzyskanie kwalifikacji K2 „Wykańczanie wyrobów włókienniczych” po zdaniu egzaminu przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów ma również możliwość podejmowania studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oferowanych przez uczelnie wyższe na kierunkach:  budowa maszyn,  chemia przemysłowa,  włókiennictwo. Uczelnie wyższe oferują również szeroką ofertę studiów podyplomowych. Szkolenie Szkolenia i kursy doszkalające dla operatora urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów organizują:  pracodawcy w ramach przyuczaniu do zawodu na stanowisku pracy,  instytucje szkoleniowe,  przedstawiciele producentów maszyn, urządzeń pralniczych oraz środków piorących,  uczelnie wyższe,  stowarzyszenia i organizacje branżowe, np. Stowarzyszenie Pralników Polskich, Stowarzyszenie Włókienników Polskich.
WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać korzystając z polecanych źródeł danych. Polecane źródła danych [dostęp: 30.04.2018]: Szkolnictwo wyższe: www.wybierzstudia.nauka.gov.pl Szkolnictwo zawodowe: https://mapa-zawodowe.men.gov.pl http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod http://www.zrp.pl/ Szkolenia zawodowe: Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ Inne źródła danych: Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/ Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl/ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl/ Portal PLOTEUS – https://ec.europa.eu/

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie operatora urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów jest bardzo zróżnicowane i wynosi od 2500 zł brutto do 6000 zł brutto. Poziom wynagrodzeń:  w przypadku stanowisk na podstawowym poziomie wymagań: 2500 zł – 3000 zł brutto,  w przypadku stanowisk o niższym poziomie wymagań (np. brygadzista): 3000 zł – 3500 zł brutto,  na stanowiskach wymagających wyższych kompetencji oraz znacznego doświadczenia (np. technolog, kierownik działu lub zakładu): 3500 zł – 6000 zł brutto,  na stanowiskach kierowców pojazdów ciężarowych zajmujących się transportem (szczególnie w dużych miastach oraz mających bezpośredni kontakt z klientami): 3500 zł – 4500 zł brutto. Poziom wynagrodzeń uzależniony jest od:  zakresu obowiązków pracownika,  doświadczenia zawodowego,  sytuacji na lokalnym rynku pracy,  rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),  regionu Polski,  wielkości aglomeracji,  formy zatrudnienia (umowa o pracę, własna działalność gospodarcza),  nasycenia rynku usługami,  renomy zakładu.
WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych. Polecane źródła danych [dostęp: 30.04.2018]: Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/ Przykładowe portale informujące o zarobkach: https://wynagrodzenia.pl/gus https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach https://sedlak.pl/raporty-placowe https://zarobki.pracuj.pl/ https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen https://www.kariera.pl/wynagrodzenia/
4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
Z uwagi na specyfikę zawodu operatora maszyn i urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów, nie zaleca się zatrudniania osób niepełnosprawnych. Warunkiem niezbędnym zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie
technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie,
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej precyzyjnych czynności,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 słabosłyszących, głuchych i głuchoniemych (03-L) pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej pomocy technicznej oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy np. pod kątem możliwości percepcji sygnałów alarmowych. WAŻNE: Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.
5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników. Aktualnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim, norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO: https://ec.europa.eu/esco/portal/home. Klasyfikacja ESCO zastała oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między nimi:
 Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
 Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
 Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification
6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne: 

Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych.
Norma PN-EN 14065:2005. Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia biologicznego.

Norma PN-EN ISO 13934-1. Wytrzymałość tekstyliów na rozciąganie.

Norma PN-EN ISO 13938-1:2002P. Wytrzymałość tekstyliów na wypychanie.

Norma PN-P-84525. Ubrania robocze – Odzież robocza.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1-8 (Dz. U. z dnia 18 kwietnia, poz. 537).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz. U. Nr 40, poz. 469). 

System zarządzania jakością świadczonych usług pralniczych ISO 9001:2008.

System zarządzania środowiskowego w świadczonych usługach pralniczych ISO14001:2004.

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. 2016 poz. 64 z późn. zm.).
Literatura branżowa:
Kwartalnik „Pralnictwo” (archiwalne).
Milczyński A.: Poradnik Pralniczy. Wydawnictwo SPENTEX. Łódź 2002.
Rybicki E.: Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych. PAN oddz. w Łodzi. Komisja Włókiennictwa. Łódź 2008.
Zasoby internetowe [dostęp: 30.04.2018]:  Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl/

Czasopismo branżowe „Przegląd Włókienniczy” http://www.przeglad-wlokienniczy.pl/

Stowarzyszenie Pralników Polskich www.pralnictwo.pl

Stowarzyszenie Włókienników Polskich www.swp-zg.pl

7. SŁOWNIK POJĘĆ

7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia Definicja pojęcia Awans zawodowy
Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji. Czynności zawodowe
Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym. Edukacja formalna
Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi). Edukacja pozaformalna.
Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej. Efekty uczenia się
Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne). Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)
Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK. Kody niepełnosprawności
Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe. Kompetencje społeczne
Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe
Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD. Kompetencja zawodowa
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie. Kwalifikacja
Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane. Polska Rama Kwalifikacji (PRK)
Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Potwierdzanie kompetencji
Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”. Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)
Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży. poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Sprawności sensomotoryczne
Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.). Stanowisko pracy
Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie. Tytuł zawodowy
Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu. Umiejętności
Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej. Uprawnienia zawodowe
Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań. Uczenie się nieformalne
Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy. Walidacja
Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji. Wiedza
Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie
Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej). Zadanie zawodowe
Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe. Zawód
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania. Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)
Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/ Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)
Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp. Nazwa pojęcia Definicja Źródło
1 Czyszczenie chemiczne
Zwane potocznie “praniem na sucho” odbywa się w specjalistycznych agregatach, przy zamkniętym obiegu rozpuszczalników chemicznych nie rozpuszczalnych w wodzie, garderoba jest wyjmowana po całkowicie zakończonym procesie czyszczenia, rozpuszczalniki są destylowane w zamkniętym obiegu.
Rybicki E. Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008
2 Dekatyzacja
Proces wykurczania włókien w celu stabilizacji rozmiaru.
Rybicki E. Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008
3 Detaszer
Pracownik wykonujący punktowe odplamianie z wykorzystaniem skoncentrowanych środków chemicznych.
Rybicki E. Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008

4 Ekspedycja
Pomieszczenie, w którym czysty asortyment jest pakowany i wydawany klientowi.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
5 Komory dezynfekcyjne
Urządzenie przeznaczone do dezynfekcji w temperaturze 105°C różnych elementów pościeli takich jak materace, kołdry, poduszki, prześcieradła, bielizna pościelowa.
www.medipment.pl/produkty/Komory-dezynfekcyjne-765
[dostęp: 06.05.2018]
6 Komorowe urządzenia do parowania i formowania odzieży, bielizny fasonowej („tunel-finisher”)
Służą do wykańczania odzieży zawieszonej na ramiączkach w trzech krokach: parowanie bezpośrednie, przebywanie odzieży w atmosferze parowej, wysuszenie gorącym powietrzem. Proces odbywa się kolejno przy jednoczesnym przesuwaniu się odzieży przez trzy strefy.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
7 Kondycjonowanie
Przywracanie odzieży pierwotnej formy i kształtu poprzez poddawanie procesom parowania w specjalistycznych urządzeniach.
Rybicki E. Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008
8 Mikroklimat
Klimat charakterystyczny dla małej części środowiska, której odrębność jest wynikiem specyfiki układu czynników ją tworzących, np.. Wysokością i wahaniami temperatury, wilgotnością, szybkością ruchu powietrza.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
9 Myjnie wózków transportowych
Urządzenie wyposażone w dwoje drzwi, tzw. przelotowe, w którym odbywa się mycie z jednoczesną dezynfekcją wózków wykorzystywanych w transporcie wewnętrznym w pralni, oraz (wózki siatkowe) w transporcie zewnętrznym.
http://www.medipment.pl/produkt/Steelco-LC-20-58127
[dostęp: 06.05.2018]
10 Pakowarki (foliarki) kątowe
Urządzenie poziome, pakujące, wyposażone w blat roboczy, obsługa manualna, przeznaczona do zgrzewania folii z półrękawa, służy do pakowania pakietów.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
11 Pakowarki (foliarki) pionowe (zgrzewarka)
Urządzenie pionowe, pakujące, wyposażone w uchwyt wieszaka, obsługa manualna, przeznaczona do zgrzewania folii z rękawa, do pakowania odzieży.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
12 Płyny ustrojowe człowieka
Roztwory wodne występujące w i poza komórkami organizmu (np. Krew, ślina, soki trawienne, mocz).
Rybicki E. Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008
13 Pralnice tunelowe
Pralnice tunelowe są nowoczesnymi maszynami pralniczymi służącymi do prania wodnego bardzo dużej ilości asortymentu w zamkniętym ciągu technologicznym, czyli mówiąc prościej pralnica tunelowa łączy wszystkie etapy prania wodnego- od załadunku, poprzez moczenie, pranie wstępne, pranie zasadnicze, odsączanie.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
14 Pralnico – wirówki
Pralnico wirówki to profesjonalne urządzenia pralnicze, które łączą w sobie dwie podstawowe funkcje występujące w procesie prania- funkcję prania zasadniczego oraz funkcję wirowania.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
15 Prasownice karuzelowe
Urządzenie do prasowania drobnego asortymentu, parowe, pneumatyczne – dociskowe wyposażone w dwa obrotowe stoły prasujące.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
16 Prasownice nieckowe
Prasownice nieckowe należą do urządzeń pralniczych, których zadaniem jest przemysłowe prasowanie tak zwanej bielizny płaskiej i to zarówno mało jak i wielkoformatowej.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
17 Prasownice szczękowe
Urządzenie do prasowania drobnego asortymentu, parowe, pneumatyczne – dociskowe posiadające jeden stół prasujący.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
18 Sanforyzacja
Proces wykańczania tkanin ograniczający ich wykurczanie.
Rybicki E. Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008
19 Składarki
Urządzenie pracuje w synchronizacji z prasownicą nieckową, dokonuje złożenia wyprasowanego asortymentu wg zaprogramowanego wzoru.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
20 Sprężarka powietrza
Urządzenie pomocnicze, wytwarzające sprężone powietrza.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
21 Stacja dozowania środków piorących
Zespół zbiorników z mieszalnikami oraz pompami dozującymi, dozowanie środków odbywa się automatycznie wg programu ustawionego na maszynach piorących.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
22 Stoły prasowalnicze
Stół prasowalniczy z automatyczną zintegrowaną wytwornicą pary, żelazkiem, balanserem.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
23 Strona brudna pralni
Pomieszczenie w którym tekstylia brudne są przyjmowane, przechowywane, ważone, ładowane do pralnic.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
24 Strona czysta pralni
Pomieszczenie w którym tekstylia poddawane są procesowi wykańczania (suszenie, prasowanie, składanie).
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
25 Suszarki bębnowe
Suszarki bębnowe to profesjonalne maszyny pralnicze, których zadaniem jest przemysłowe podsuszanie i suszenie wsadu (bielizna odzież itp. asortyment przeznaczony do prania) oraz jego przewietrzanie i kondycjonowanie7.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
26 Suszarko – roztrząsarki
Suszarko- roztrząsarki, występujące też pod nazwą suszarki przelotowe, to maszyny pralnicze przeznaczone do podsuszania, suszenia, roztrząsania wypranego wsadu w ilościach przemysłowych.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
27 Teflonowanie
Proces poddawania tkaniny procesowi pokrywania włókien preparatem nadającym właściwości wodoodporne.
Rybicki E. Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008
28 Tekstylia
Ogół wyrobów włókienniczych otrzymanych z przerobionych na przędzę surowców włókienniczych roślinnych, zwierzęcych lub chemicznych.
Rybicki E. Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008
29 Transportery taśmowe
Służą do transportu bielizny wypranej, wyładowywanej z pralnic lub suszarek.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
30 Waga
Urządzenie najazdowe (posadowione w posadzce) lub podwieszane, służące do ważenia asortymentu brudnego.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
31 Wieszaki jezdne
Wykorzystywane do transportu wewnętrznego odzieży na wieszakach.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
32 Wózki kontenerowe
Wykorzystywane do transportu wewnętrznego mokrej bielizny.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
33 Wózki regałowe
Wykorzystywane do transportu wewnętrznego bielizny czystej, wyprasowanej.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
34 Wózki siatkowe
Wykorzystywane do transportu zewnętrznego do przewozu bielizny brudnej i czystej.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
35 Wprowadzarko – podawarka
Maszyna ta służy do automatycznego wprowadzania dużych i małych sztuk bielizny płaskiej ( czyli takiej bez określonego fasonu, na przykład prześcieradeł, poszewek, ręczników itp. asortymentu) do prasownicy nieckowej.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
36 Zespół piorąco – suszący
Składa się z szeregu elementów – urządzeń zagregowanych w jedną linię sterowaną jednym programem – na całość zespołu składają się: transporter brudnej bielizny, pralnica tunelowa, prasa wyżymająca, jezdny transporter załadowczo-wyładowczy, suszarko roztrząsarki, stacja dozowania środków piorących21.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
37 Zestaw detaszerski
Urządzenie do usuwania, zapierania uporczywych plam z wyposażeniem, powierzchnia robocza wykonana ze stali nierdzewnej, posiada odsysacz oparów oraz pistolety do sprężonego powietrza.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
38 Zestawy maszyn do prasowania fartuchów i koszul
Zestaw pras specjalistycznych, z których każda prasuje lub kształtuje inną część fartucha / koszuli, najprostszy zestaw składa się z prasy:
a) do kołnierza i mankietów,
b) do przodów i tyłów,
c) forma na rękawy.
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002
39 Zmiękczanie
Proces poddawania tkaniny procesowi rozluźnianie włókien.
Rybicki E. Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008
40 Znakownica
Urządzenie do trwałego lub usuwalnego znakowania asortymentu (służy identyfikacji właściciela ).
Milczyński A. Poradnik Pralniczy, Wydawnictwo SPENTEX, Łódź 2002

 

INFORMACJA O ZAWODZIE
Pracownik pralni chemicznej
(815702)

1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Pracownik pralni chemicznej 815702
1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu
 Obsługa urządzeń pralniczych.
 Pracownik pralni.
 Pracownik pralni mokrej.
 Detaszer3. 1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:
 8157 Laundry machine operators.
Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):
 Sekcja S – Pozostała działalność usługowa.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:
 Mirosława Tuman – Pralnia MIR-Q, Gdańsk.
 Cecylia Wyszomierska Matczak – Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa.
 Małgorzata Szpilska – Instytut Technologii Eksploatacji-PIB, Radom.
Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:
 Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 Tomasz Kupidura – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Recenzenci:
 Małgorzata Przybyłek – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom.
 Marcin Barszcz – TrioConcept Sp. z o.o., Warszawa.
Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:
 Wanda Bukowska – Stowarzyszenie Pralników Polskich, Warszawa.
 Andrzej Sapieja – Stowarzyszenie Włókienników Polskich, Łódź.
Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Pracownik pralni chemicznej wykonuje zespół czynności związanych z czyszczeniem chemicznym3 tekstyliów13 oraz wyrobów skórzanych16. Pracownik pralni chemicznej przyjmuje tekstylia oraz wyroby skórzane, klasyfikuje je, kierując się przy tym zaleceniami producenta i własnym doświadczeniem, oraz dokonuje wyboru technologii czyszczenia.
2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania Opis pracy
Pracownik pralni chemicznej jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy pracownika pralni chemicznej jest czyszczenie powierzonych tekstyliów i wyrobów skórzanych zgodnie z zaleceniami producenta i oczekiwaniami klienta. Obowiązki pracownika pralni chemicznej realizowane są w kilku etapach, takich, jak: etap zaczyszczania, etap czyszczenia zasadniczego przy wykorzystaniu agregatów do czyszczenia chemicznego1, etap wykańczania z wykorzystaniem urządzeń fasonujących15 i prasujących.
Sposoby wykonywania pracy
Pracownik w zawodzie pracownika pralni chemicznej wykonuje swoją pracę zgodnie z ustalonymi w danym zakładzie procedurami, wg określonego schematu i z zachowaniem kolejności czynności:
 przyjmowanie tekstyliów do czyszczenia od klientów,
 klasyfikowanie tekstyliów według rodzaju, źródła pochodzenia, rodzaju zabrudzeń, rodzaju włókien, koloru,
 dokonywanie wyboru technologii czyszczenia oraz zaczyszczania wstępnego,
 dobieranie i wykorzystanie środków chemicznych,
 obsługiwanie i nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń stosowanych na wszystkich etapach procesu czyszczenia,
 kontrolowanie urządzeń sterowniczo-dozujących i nadzór nad procesem technologicznym,
 prowadzenie usługi uszlachetniania tekstyliów zgodnie z oczekiwaniem klienta, np. barwienia2, dekatyzacji4, nanoszenia apretury9,
 kontrola jakości usługi, pakowanie i wydawanie klientowi oczyszczonych wyrobów. WAŻNE: Pracownik pralni chemicznej wykonuje swoją pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a także zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska, dlatego powinien na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę z tego zakresu.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach:

3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3

Kompetencje zawodowe. 2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
Warunki pracy

Miejscem pracy pracownika pralni chemicznej są pomieszczenia pralni, wyposażone w zespół maszyn i urządzeń pomocniczych służących do wykonania usługi. Praca pracownika pralni chemicznej odbywa się w następujących działach:  czyszczenia chemicznego,  kondycjonowania7,  prasowania.
Więcej informacji znajduje się w sekcji:

4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy Pracownik pralni chemicznej wykorzystuje specjalistyczne maszyny i urządzenia:  agregaty do czyszczenia chemicznego,  stoły i kabiny detaszerskie6,  urządzenia prasowalnicze14,  manekiny formujące8,  wytwornice pary17,  pakowarki11,  transportery13.
Organizacja pracy

Pracownik pralni chemicznej w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań zawodowych i liczby osób zatrudnionych w zakładzie może pracować indywidualnie lub zespołowo. Praca w tym zawodzie zazwyczaj odbywa się w systemie jednozmianowym (małe pralnie) lub dwuzmianowym, w stałych godzinach. Z uwagi na istotne, sezonowe zróżnicowanie zapotrzebowania na usługi pralnicze, praca okresowo może się odbywać również w systemie trzyzmianowym.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka Pracownik pralni chemicznej może być narażony na:  hałas,  wysoką wilgotność powietrza,  wysoką temperaturę,  zapylenia oparami substancji chemicznych10,
 kontakt ze skoncentrowanymi substancjami chemicznymi, wymuszonym intensywnym ruchem powietrza oraz parą technologiczną.
2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód pracownika pralni chemicznej ważna jest: w kategorii wymagań fizycznych  sprawność układu mięśniowego,  sprawność układu kostno-stawowego,  sprawność narządu wzroku,  sprawność układu oddechowego; w kategorii sprawności sensomotorycznych  koordynacja wzrokowo-ruchowa,  ostrość wzroku,  rozróżnianie barw,  czucie dotykowe; w kategorii sprawności i zdolności  koncentracja i podzielność uwagi,  dobra pamięć,  zmysł estetyczny; w kategorii cech osobowościowych  rzetelność oraz dokładność,  zdolności kierownicze,  gotowość do pracy w trudnych warunkach środowiskowych,  łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Od pracownika pralni chemicznej wymagana jest ogólna sprawność fizyczna układu kostno-mięśniowego, dobry wzrok, refleks, szybka orientacja. Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie są alergie lub inne schorzenia związane z niewydolnością układu oddechowego (wysokie zapylenie, kurz, skoncentrowane chemiczne środki piorące12). Przeciwwskazaniem jest też upośledzenie czynności ruchowych, gdyż praca wykonywana jest w pozycji stojącej, często wymuszonej w dłuższym przedziale czasu.
WAŻNE: O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie Do pracy w zawodzie pracownika pralni chemicznej preferowane są osoby z wykształceniem zawodowym (zasadniczym, średnim technicznym) o profilu chemicznym lub włókienniczym. Po zakończeniu reformy edukacji będą to osoby z wykształceniem branżowym I i II stopnia, przy czym pierwsi absolwenci szkół branżowych wejdą na rynek pracy w 2020 r., a absolwenci szkół branżowych II stopnia – w 2022 r. Możliwe jest wykonywanie zawodu przez osoby posiadające wykształcenie podstawowe, które zdobyły wiedzę i doświadczenie poprzez praktykę w zakładzie pralniczym. WAŻNE: Zawód pracownika pralni chemicznej można wykonywać zwykle po odbyciu praktyki i przyuczeniu do zawodu w zakładzie czyszczenia chemicznego.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Dodatkowym atutem przy zatrudnianiu w zawodzie pracownik pralni chemicznej jest:  posiadanie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje branżowe i zdobyte umiejętności zawodowe,  posiadanie certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu szkoleń organizowanych przez przedstawicieli producentów maszyn, urządzeń pralniczych oraz środków chemicznych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji:

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik pralni chemicznej może:  po przyuczeniu do zawodu pracować fizycznie zajmując samodzielne stanowisko,  doskonalić umiejętności i aktualizować wiedzę w miejscu pracy oraz poprzez uczestnictwo w kursach (w tym również w kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla kwalifikacji w pokrewnych zawodach szkolnych), a także w szkoleniach, seminariach dotyczących pralnictwa, organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje branżowe,  kontynuować naukę w szkole wyższego stopnia, aby uzyskać wyższy poziom wykształcenia,  rozwijać kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych. Możliwości potwierdzania kompetencji Pracownik pralni chemicznej może:  uzyskiwać zaświadczenia o ukończeniu szkoleń branżowych prowadzonych przez producentów sprzętu montowanego w danej pralni chemicznej i zdobytych umiejętnościach zawodowych.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie pracownik pralni chemicznej może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych: Nazwa zawodu pokrewnego zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności Kod zawodu Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów 815701
3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie pracownik pralni chemicznej wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Przyjmowanie, znakowanie i klasyfikowanie brudnego wyrobu do czyszczenia.
Z2 Dobieranie środków do odplamiania i utrwalania koloru podczas procesu czyszczenia.
Z3 Dobieranie technologii czyszczenia.
Z4 Obsługiwanie agregatów, maszyn i urządzeń pomocniczych.
Z5 Kontrolowanie jakości efektów czyszczenia.
Z6 Sortowanie wyczyszczonych wyrobów.
Z7 Obsługiwanie maszyn do wykańczania wyrobów po czyszczeniu.
Z8 Kontrolowanie jakości wykonania usługi.
Z9 Pakowanie i przygotowywanie asortymentu do wydania klientowi.
Z10 Prowadzenie dokumentacji procesu czyszczenia.
3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Identyfikowanie asortymentu wyrobu przekazanego do czyszczenia i wykonanie czyszczenia chemicznego
Kompetencja zawodowa Kz1: Identyfikowanie asortymentu wyrobu przekazanego do czyszczenia i wykonanie czyszczenia chemicznego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności. Z1 Przyjmowanie, znakowanie i klasyfikowanie brudnego wyrobu do czyszczenia WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi: 

Przepisy sanitarno-higieniczne obowiązujące w pralni;  Stosować przepisy sanitarno-higieniczne obowiązujące w pralni;  Stosować procedury i normy wewnątrzzakładowe dotyczące zasad
 procedury i normy wewnątrzzakładowe, w tym dotyczące ustalenia z klientem zakresu usługi (czyszczenie, wykańczanie tekstyliów);  Wewnętrzne zakładowe procedury i normy,  Rodzaje włókien;  Zasady postępowania z tekstyliami i wyrobami skórzanymi z uwzględnieniem różnorodności tkanin występujących w jednym wyrobie, np. płaszcz wełniany, ocieplany puchem z poliestrową podszewką.  Międzynarodowy system znakowania tekstyliów;  Obieg dokumentów w zakładzie, związany w przyjmowaniem, znakowaniem i klasyfikowaniem brudnego wyrobu. przyjmowania, znakowania i klasyfikowania brudnego wyrobu do czyszczenia;  ustalić z klientem zakres usługi (czyszczenie, ewentualnie rodzaj wykończenia);  Rozpoznawać włókna w wyrobie tekstylnym oraz klasyfikować i znakować brudny wyrób;  Wystawiać klientowi pokwitowanie przyjęcia wyrobu do czyszczenia, z określeniem terminu odbioru i ceną usługi;  Rejestrować wykonane czynności związane z przyjęciem, znakowaniem i klasyfikowaniem brudnego wyrobu.
Z2 Dobieranie środków do odplamiania i utrwalania koloru podczas procesu czyszczenia WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
 Metody identyfikacji zabrudzeń;
 Preparaty stosowane w chemicznym czyszczeniu tekstyliów.
 Dobierać preparaty do zaczyszczania uporczywych zabrudzeń, z uwzględnieniem zaleceń producenta tekstyliów oraz stopnia zabrudzenia;
 Dobierać preparaty do utrwalania koloru podczas czyszczenia;
 Stosować zalecenia producenta tkanin zgodnie z międzynarodowym systemem znakowania;
 Obsługiwać i nadzorować pracę sprzętu podczas procesu zaczyszczania.
Z3 Dobieranie technologii czyszczenia WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
 Proces technologiczny czyszczenia chemicznego;
 Technologie czyszczenia chemicznego w agregatach;
 Programy specjalistyczne wykorzystywane w pralni.
 Dobierać technologie czyszczenia właściwe dla rodzaju włókien oraz gwarantujące oczekiwany efekt czystości;
 Dobierać sprzęt (agregaty i urządzenia) oraz proces czyszczenia (program) właściwy dla rodzaju włókien.
Z4 Obsługiwanie agregatów, maszyn i urządzeń pomocniczych WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
 Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii przy obsłudze urządzeń pralniczych do czyszczenia;
 Procedury i instrukcje obsługi maszyn i urządzeń pralniczych;
 Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii przy obsłudze urządzeń pralniczych do czyszczenia;
 Dobierać środki ochrony osobistej do wykonania procesów czyszczenia;
 Maszyny i urządzenia stosowane w procesie czyszczenia;
 Systemy informatyczne, programy specjalistyczne wykorzystywane w pralni do obsługi agregatów, maszyn i urządzeń pomocniczych.
 Dobierać maszyny i urządzenia pomocnicze adekwatnie do wykonania zadań pralniczych;
 Obsługiwać maszyny i urządzenia zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta przy wykonywaniu zadań pralniczych.
Z5 Kontrolowanie jakości efektów czyszczenia WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
 Procedury oceny jakości efektów czyszczenia;
 Obieg dokumentów w pralni związanych z kontrolą jakości efektów czyszczenia.
 Oceniać jakość wykonanego procesu czyszczenia zgodnie z procedurami;
 Wypełniać dokumentację dotyczącą oceny jakości efektów czyszczenia;
 Decydować o skierowaniu wyrobu do dalszej obróbki lub do poprawek.
3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Wykańczanie procesu czyszczenia chemicznego tekstyliów, ekspedycja i dokumentowanie procesu czyszczenia chemicznego
Kompetencja zawodowa Kz2: Wykańczanie procesu czyszczenia chemicznego tekstyliów, ekspedycja i dokumentowanie procesu czyszczenia chemicznego obejmuje zestaw zadań zawodowych: [Z6, Z7, Z8, Z9, Z10], do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z6 Sortowanie wyczyszczonych wyrobów WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:  Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii przy obsłudze urządzeń pralniczych do sortowania tekstyliów;  Procedury i instrukcje obsługi maszyn i urządzeń pralniczych do sortowania tekstyliów;  Procedury i dokumenty związane z organizacją pracy na stanowisku sortowania wyczyszczonych tekstyliów.  Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii przy obsłudze urządzeń pralniczych do sortowania tekstyliów;  Stosować przepisy sanitarno-higieniczne na stanowisku sortowania wyczyszczonych tekstyliów;  Monitorować przebieg procesu sortowania wyczyszczonych tekstyliów.
Z7 Obsługiwanie maszyn do wykańczania wyrobów po czyszczeniu WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
 Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii w procesie wykańczania tekstyliów;
 Zasady działania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie wykańczania;
 Zasady postępowania z tekstyliami i wyrobami skórzanymi z uwzględnieniem różnorodności tkanin występujących w jednym wyrobie, np.
 Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii w procesie wykańczania tekstyliów;
 Dobierać sprzęt do wykonania zadań związanych z wykańczaniem wyrobów po czyszczeniu;
 Monitorować przebieg procesu na każdym etapie wykańczania i fasonowania tekstyliów;
płaszcz wełniany, ocieplany puchem z poliestrową podszewką.
 Stosować technologię wykańczania, zgodną z międzynarodowym systemem znakowania wyrobów tekstylnych oraz zaleceniami producenta.
Z8 Kontrolowanie jakości wykonania usługi WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
 Procedury i dokumenty związane z końcową kontrolą jakości procesu czyszczenia;
 Obieg dokumentów w zakładzie dotyczący końcowej oceny jakości wykonanej usługi zgodnie z procedurami.
 Oceniać jakość wykonanego pełnego procesu czyszczenia;
 Dokonywać oceny jakości wykonanej usługi zgodnie z procedurami oraz ją rejestrować.
Z9 Pakowanie i przygotowywanie tekstyliów do wydania klientowi WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:  Zasady organizacji pracy i procedury na stanowisku pakowania i przygotowywania tekstyliów do wydania klientowi;  Systemy informatyczne, programy specjalistyczne wykorzystywanie w pralni;  Obieg dokumentów w zakładzie w zakresie pakowania i przygotowywania tekstyliów do wydania klientowi.  Obsługiwać urządzenia do pakowania konfekcji;  Organizować pracę na stanowisku do pakowania i przygotowywania tekstyliów do wydania klientowi;  Rejestrować wykonane procedury w zakresie pakowania i przygotowywania tekstyliów do wydania klientowi.
Z10 Prowadzenie dokumentacji procesu czyszczenia WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
 Procedury związane z organizacją pracy w pralni na poszczególnych etapach czyszczenia;
 Systemy informatyczne, programy specjalistyczne wykorzystywanie w pralni do dokumentowania procesów czyszczenia tekstyliów;
 Obieg dokumentów w zakładzie na poszczególnych etapach procesu czyszczenia tekstyliów.
 Rejestrować wykonane procedury na poszczególnych etapach czyszczenia;
 Obsługiwać elektroniczne nośniki informacji, zbierać dane z całego procesu czyszczenia;
 Interpretować odczytane dane z przebiegu procesu technologicznego;
 Prowadzić dokumentację jakości procesu czyszczenia tekstyliów.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie pracownik pralni chemicznej powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do: 

Ponoszenia odpowiedzialności za realizację zadań związanych z procesem czyszczenia tekstyliów.  Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań (bezpieczeństwo i zdrowie współpracowników) oraz za powierzone maszyny i urządzenia na stanowisku pracy.  Oceny swoich działań związanych z procesem czyszczenia, w szczególności w zakresie powierzonego wycinka zadań w pralni.  Funkcjonowania samodzielnie lub w zespole w różnych miejscach i na stanowiskach pracy w zależności od wielkości i formy działania określonego zakładu.  Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi procedurami w pralni chemicznej.  Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w kontekście nowych rozwiązań w branży pralniczej.  Racjonalnej oceny ryzyka zawodowego i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia zdrowia i życia.
3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1.) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu pracownik pralni chemicznej.
Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu pracownik pralni chemicznej.
Uwaga: Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).
3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie pracownik pralni chemicznej nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji. Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl/  Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Z uwagi na posiadane doświadczenie i umiejętności rodzaj umiejętności, pracownik pralni chemicznej może znaleźć zatrudnienie w:

Rozwiązywanie problemów
Współpraca w zespole
Komunikacja ustna
Wywieranie wpływu/przywództwo
Planowanie i organizowanie pracy
Sprawność motoryczna
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Umiejętności matematyczne
Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu
INF prywatnym zakładzie pralniczym,  spółdzielczym zakładzie pralniczym (coraz rzadziej). Pracownik pralni chemicznej może również prowadzić własną działalność gospodarczą.
WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy http://oferty.praca.gov.pl Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych. Polecane źródła danych [dostęp: 30.04.2018]: Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych: http://mz.praca.gov.pl/ https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe/ Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl/ Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy: Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl/ Pomorskie – http://www.porp.pl Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl/ Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya/ Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl/ Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia: http://zielonalinia.gov.pl/ Portal Prognozowanie Zatrudnienia: www.prognozowaniezatrudnienia.pl Portal EU Skills Panorama: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en Europejski portal mobilności zawodowej EURES: https://eures.praca.gov.pl/ https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu
Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się pracowników pralni chemicznej w formach szkolnych. Proces kształcenia pracowników opiera się głównie na przyuczaniu do zawodu na stanowisku pracy i zdobywaniu doświadczenia w trakcie pracy.
Ponadto, w ramach kształcenia nieformalnego, możliwe jest uczestniczenie w tematycznych szkoleniach organizowanych przez różne organizacje.

Istnieje także możliwość kształcenia w technikum włókienniczym, (a po 2022 r. w szkole branżowej II stopnia) w zawodzie Technik włókiennik i uzyskanie kwalifikacji K2 „Wykańczanie wyrobów włókienniczych” po zdaniu egzaminu przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Szkolenie Szkolenia i kursy doszkalające dla pracowników pralni chemicznej organizują:  pracodawcy w ramach przyuczaniu do zawodu na stanowisku pracy,  instytucje szkoleniowe,  przedstawiciele producentów maszyn, urządzeń pralniczych oraz środków piorących,  uczelnie wyższe,  stowarzyszenia i organizacje branżowe, np. Stowarzyszenie Pralników Polskich, Stowarzyszenie Włókienników Polskich.
WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 30.04.2018]: Szkolnictwo wyższe: www.wybierzstudia.nauka.gov.pl Szkolnictwo zawodowe: https://mapa-zawodowe.men.gov.pl http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod http://www.zrp.pl/ Szkolenia zawodowe: Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ Inne źródła danych: Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/ Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl/ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl/ Portal PLOTEUS – https://ec.europa.eu/
4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie pracownika pralni chemicznej jest bardzo zróżnicowane i wynosi od 2500 zł brutto do 5000 zł brutto.

Poziom wynagrodzeń:  w przypadku stanowisk o podstawowym poziomie wymagań (np. pracownik fizyczny): do 2500 zł brutto,  w przypadku stanowisk o niższym poziomie wymagań (np. operator agregatu, kabiny fasonującej): 2500 zł – 3500 zł brutto,  na stanowiskach wymagających wyższych kompetencji oraz znacznego doświadczenia (np. brygadzista, detaszer, kierownik działu / punktu): 3500 zł – 5000 zł brutto.

Poziom wynagrodzeń uzależniony jest od:  zakresu obowiązków pracownika,  doświadczenia zawodowego,  sytuacji na lokalnym rynku pracy,  rodzaju pracodawcy (pralnia prywatna, spółdzielczy zakład pralniczy),  regionu Polski,  wielkości aglomeracji,  formy zatrudnienia (umowa o pracę, własna działalność gospodarcza),  nasycenia rynku usługami,  renomy zakładu.
WAŻNE

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych. Polecane źródła danych [dostęp: 30.04.2018]: Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/ Przykładowe portale informujące o zarobkach: https://wynagrodzenia.pl/gus https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach https://sedlak.pl/raporty-placowe https://zarobki.pracuj.pl/ https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen https://www.kariera.pl/wynagrodzenia/
4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
Z uwagi na specyfikę zawodu pracownik pralni chemicznej nie zaleca się zatrudniania osób niepełnosprawnych. Warunkiem niezbędnym zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie;
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej precyzyjnych czynności;
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia;
 słabosłyszących, głuchych i głuchoniemych (03-L) pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej pomocy technicznej oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy np. pod kątem możliwości percepcji sygnałów alarmowych.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników. Aktualnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim, norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO: https://ec.europa.eu/esco/portal/home. Klasyfikacja ESCO zastała oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między nimi:
 Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
 Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
 Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:

Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych. 

Norma PN-EN 14065:2005. Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia biologicznego.

Norma PN-EN ISO 13934-1. Wytrzymałość tekstyliów na rozciąganie.

Norma PN-EN ISO 13938-1:2002P. Wytrzymałość tekstyliów na wypychanie.

Norma PN-P-84525. Ubrania robocze – Odzież robocza.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1-8 (Dz. U. z dnia 18 kwietnia, poz. 537).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz. U. Nr 40, poz. 469).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

System zarządzania jakością świadczonych usług pralniczych ISO 9001:2008.

System zarządzania środowiskowego w świadczonych usługach pralniczych ISO14001:2004.

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. 2016 poz. 64 z późn. zm.).
Literatura branżowa:

Kwartalnik„Pralnictwo” (archiwalne).

Milczyński A.: Poradnik Pralniczy. Wydawnictwo SPENTEX. Łódź 2002.

Rybicki E.: Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych. PAN Oddział w Łodzi. Komisja Włókiennictwa. Łódź 2008.
Zasoby internetowe [dostęp: 30.04.2018]:

Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl/

Czasopismo branżowe „Przegląd Włókienniczy” http://www.przeglad-wlokienniczy.pl/

Stowarzyszenie Pralników Polskich www.pralnictwo.pl

Stowarzyszenie Włókienników Polskich www.swp-zg.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)

1 Agregat do czyszczenia chemicznego
Agregat (pralnica) to urządzenie do chemicznego czyszczenia odzieży w różnego rodzaju rozpuszczalnikach: czterochloroetylen, hydrokarbon, Solvon K4. Proces czyszczenia odbywa się w obiegu zamkniętym.
Rybicki E., Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN Oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008
2 Barwienie
Poprzez dodanie w procesie czyszczenia barwnika lub wspomagacza barw utrwalenie lub zmiana koloru wyrobu
Definicja opracowana przez zespół ekspercki
3 Czyszczenie chemiczne
Proces czyszczenia chemicznego „na sucho” polega na traktowaniu odzieży kąpielą rozpuszczalnikową.
Rybicki E., Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN Oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008
4 Dekatyzacja
Proces wykurczania włókien w celu stabilizacji rozmiaru
Rybicki E. Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN Oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008
5 Detaszowanie / detaszer
To punktowe odplamianie odzieży z wykorzystaniem wysokoskoncentrowanych preparatów chemicznych. Pracownik wykonujący odplamianie.
Rybicki E., Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN Oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008.
6 Kabina detaszerska/stół detaszerski
Urządzenie, którym wykonywane są procesy detaszerskie: punktowego usuwania plam.
Rybicki E., Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN Oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008
7 Kondycjonowanie
Przywracanie odzieży pierwotnej formy i kształtu poprzez poddawanie procesom parowania w specjalistycznych urządzeniach.
Rybicki E., Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN Oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008
8 Manekin formujący
Manekiny do prasowania, czyli inaczej manekiny formujące mają zastosowanie na etapie wykańczania odzieży i bielizny fasonowanej, zarówno w procesie prania na sucho, jak i na mokro. Formalnie manekiny formujące należą do tak zwanych akcesoriów pralniczych, działają na podstawie zmiennego ciśnienia i działania strumienia gorącego i zimnego powietrza.
Rybicki E., Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN Oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008
9 Nanoszenie apretury
Nanoszenie na wyrób specjalnego preparatu wspomagającego kondycję i wygląd wyrobu
Definicja opracowana przez zespół ekspercki
10 Opary substancji chemicznych
Substancje lotne uwalniające się w procesie punktowego odplamiania odzieży.
Rybicki E., Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN Oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008
11 Pakowarka
Urządzenie służące do zapakowania czystego, wyrobu w celu zabezpieczenia przed powtórnym zabrudzeniem.
Rybicki E., Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN Oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008
12 Środki piorące
Substancje chemiczne wykorzystywane w procesie chemicznego czyszczenia wyrobów włókienniczych.
Rybicki E., Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN Oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008
13 Tekstylia
Ogół wyrobów (tkanin, dzianin, itp.) otrzymywanych z przerobionych na przędzę surowców włókienniczych pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub chemicznego.
Rybicki E., Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN Oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008
13 Transportery taśmowe
Służą do transportu odzieży wyczyszczonej pomiędzy stanowiskami, w sekcji ekspedycji.
Rybicki E., Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN Oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008
14 Urządzenie prasowalnicze
Stoły prasowalnicze, wytwornice pary, żelazka, prasowalnice płytowe.
Rybicki E., Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN Oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008
15 Urządzenie fasonujące
Zwane również parownikami hot-box, to rodzaj szafy, w której znajduje się manekin na który ubiera się garderobę, po zamknięciu drzwi następują naprzemiennie procesy parowania oraz napowietrzania gorącym powietrzem, – źródło: Milczyński A. Poradnik pralniczy
Milczyński A. Poradnik pralniczy, Wydawnictwo Spentex, Łódź 2002
16 Wyroby skórzane
Odzież oraz pozostała galanteria wykonana ze skór zwierzęcych surowych, półprzetworzonych i ich imitacji
Definicja opracowana przez zespół ekspercki
17 Wytwornica pary
To wymiennik ciepła do wytwarzania pary wykorzystywany w urządzeniach pralniczych, bardzo często podstawowe źródło ciepła.
Rybicki E., Problemy konserwacji wyrobów włókienniczych, PAN Oddział w Łodzi, Komisja Włókiennictwa, Łódź 2008