Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00
Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00
18 maj
Posted by:  Wanda Bukowska

“LAUNDRY 2015” – SMILES

“LAUNDRY 2015” – SMILES

Slajd5

We wrześniu 2008 roku Stowarzyszenie Pralników Polskich jako jeden z 14 Uczestników z 7 krajów – członków Unii Europejskiej weszło w skład Konsorcjum Programu pod nazwą “LAUNDRY 2015” – SMILES

Zadaniem tego programu, który trwał do sierpnia 2011 roku było badanie, rozwijanie i upowszechnianie 16 nowych technologii oszczędzania wody, energii elektrycznej, redukcji emisji dwutlenku węgla w pralniach przemysłowych Unii Europejskiej.

Kluczowymi technologiami tego programu były:

 • redukcja zużycia wody,
 • odzyskiwanie wody i ponowne jej użycie,
 • utylizacja ścieków,
 • pranie w niskich temperaturach z zachowaniem higieny,
 • obniżanie emisji CO2,
 • alternatywne źródła energii,
 • redukcja zużycia szkodliwych środków chemicznych i stosowanie ulegających biodegradacji detergentów,
 • pranie promieniami ultrasonograficznymi.

Slajd10Program ten jako pilotażowy był wdrażany na małą skalę, ale w tej chwili można powiedzieć, że przynajmniej w Polsce, stał się obowiązującym w pralniach przemysłowych.

Stowarzyszenie Pralników Polskich jako Uczestnik programu SMILESw pakiecie WP 5 – integrowanie i opracowywanie rezultatów projektu na kolejnych konferencjach naukowych i warsztatach pralniczych (krajowych i zagranicznych) propaguje główne założenia tego programu.

Szczególne miejsce w procesie prania i dezynfekcji poświęcono:

 • zastosowaniu nowoczesnych technologii prania i dezynfekcji w niskich temperaturach – w 40 lub nawet 35 stopniach C, zastępujących kanon dotychczasowej dezynfekcji –  termicnzej  w temperaturze 90 stopni C,
 • zmianie warunków obróbki bielizny z termicznej na chemiczno-termiczną zmierza w sposób zasadniczy do oszczędności mediów (wody, energii, itd.) a tym samym przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery oraz zrzutu ścieków popralnianych do kanalizacji,
 • propagowaniu stosowania środków chemicznych bez zawartości fosforanów, ulegających biodegradacji, a tym samym przyjaznym naturze,
 • prezentacji najnowocześniejszych urządzeń i maszyn do prania i wykańczania  bielizny,
 • propagowaniu najnowszych metod prania wodnego w mniejszych pralniach “LAGOON”,prania chemicznego “K 4” czy “IPURA” – czyli prania przy użyciu węglowodorów izoparafinowych.

 

Galeria zdjęć

In September 2008 the Polish  Laundry Association – as one of 14 participants from 7 EU countries – became a member of the  Group in Program called „LAUNDRY 2015” – SMILES.
The objective of the program, operating since August 2011, was to research, develop and propagate 16 new technologies saving water, electricity, reduce carbon dioxide emissions at industrial laundries in the European Union.

The key technologies of the program were:

 • reduction of water consumption,
 • water recuperation and re-use,
 • waste treatment,
 • washing in low temperatures ensuring hygiene standard,
 • reduction of CO2 emissions,
 • alternative energy sources,
 • reduced use of harmful chemicals and use of biodegradable detergent,
 • washing by ultrasonographic radiation,

In its pilot phase, the program was implemented on a small scale and now it is mandatory for all industrial laundries in Poland.

The Polish Laundry Association as a participant in the SMILES propagate:

 • washing technology and disinfection at low temperatures – 60 or even 40 °C,  the previous disinfection system was at 90° C.
 • Change to the processing from a thermal washing to thermo-chemical procedure which results in major media
 • savings – water and heat energy thus protecting the environment by reduced CO2 emissions and liquid waste discharge.
 • Use of chemicals without phosphates which are biodegradable and environment friendly.
 • PLA’s efforts in promoting these principles do not go in vain, for reasons SMILES program became binding in Poland.
 • The principles that bubbles were convinced Employer laundry, as well as representatives of health services.

GENERAL PROJECT INFORMATION – Smiles

SPP ( Stowarzyszenie Pralników Polskich ) has participated EU project SMILES from 2008 to 2011. The main goal was realisation  of activities WP-5 of project SMILES: dissemination of information about the newest key technologies due to lowering water and energy consumption and CO2 emission at laundry industry sector in Poland.

The second issue seemed to be closer integration the whole participants in Europe connected with and establishing the up – to – date criteria of selecting washing products available on the market friendly to environment and working out new standards according to the laundry sector workers. Dissemination the results of the programme via scientific conferences, workshops and panel discussion submitted on website and published in paper version.

Detailed information on:  www.pralnictwo.pl/akcje

PUBLIC RESULTS   OF THE PROJECT

The main effects of the social-economic Project

 • the launch of a modern product (multi laundry plants with knowledge gained at the our scientific conference introduced to its portfolio of innovative products / goods
 • start-up modern technology (low temperature washing technology, biodegradable agents without phosphate, heating by low-energy gas, nanotechnology, information technology in the laundry room, laundry digital management systems)
 • an increase in sales revenue (modern technology result in increased sales of laundry)
 • increase the company’s profit-financial performance by reducing operating costs
 • improving the competitiveness of the company,
 • acquire new markets, by increasing the area of operations low operating cost
 • improvement of working conditions and environment

The wider societal implications of the project

Introduction– HERE THE LAUNDERING INDUSTRY IS GOING TO IN POLAND:

 • Lower prices for the service,
 • Shorter service Times,
 • Better product (quality, durability),
 • Lower prices of the products from suppliers (machines, chemicals, textile),
 • Consolidation – setting up groups/syndicate of service providers.

Re. 1 and 2. Higher productivity per employee

 • automation of technological processes
 • better work organisation, e.g. rental system,  managment  of laundry by computing system
 • external funding sources (EU subsidies,  ecological funds, technological loans)

Automation and external funding is possible with innovative machines and equipment e.g.   •technologies to heat the machines by gas

Re: 3.

 • implementation of electronic chipping and tagging technologies.
 • new laundering and finishing technologies  by using:  low-temperature washing processes,
 • removal of electrostatic charge on flat linen, product quality control by scanning of the ironed flat linen and computer management systems of laundry production.

Re: 4 and 5.

 • pressure exerted on machine producers to  obtain low prices, extended payment terms and extended warranty periods
 • laundries combine into groups of a few/over ten businesses, making common pricing and purchaseing policies.

The societal efects of the project

 • empowerment of women (in management and finance)
 • the introduction of ethical issues in the laundry industry (competition between laundry plants according to the principles of fair play, customer satisfaction surveys of the service performed)
 • increase awareness of the activities of the laundry facilities (introducing modern: organization and technology)
 • significant improvement in the environment (low energy processes and technologies laundry, new ecological detergents)
 • the analyzes indicated that the most modern laundry facilities established in central and southern part of Poland, and the least in the eastern areas.

This is due to the more urbanized and industrialized this areas of Poland.

 

Główne efekty społeczno-ekonomiczne projektu

 • wprowadzenie na rynek nowoczesnych wyrobów (wiele zakładów pralniczych dzięki wiedzy zdobytej na konferencja naukowych wprowadziło do swojej oferty nowoczesne produkty)
 • uruchomienie nowoczesnej technologii (technologie prania niskotemperaturowego, środki bezfosforanowe, biodegradalne, podgrzewy gazowe niskoenergetyczne, nanotechnologie, informatyki w pralni, cyfrowe zarządzanie pralnią),
 • wzrost przychodów ze sprzedaży (nowoczesne technologie skutkują wzrostem sprzedaży usług pralniczych),
 • przyrost zysku przedsiębiorstwa – efektywności finansowej poprzez zmniejszenie kosztów operacyjnych,
 • poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • zdobycie nowych rynków zbytu poprzez wzrost obszaru działania i zmniejszenie kosztów operacyjnych,
 • poprawa warunków pracy i ochrona środowiska

Szersze oddziaływanie społeczne projektu

DOKĄD ZMIERZA PRALNICTWO W POLSCE:

 • Niższe ceny usługi
 • Krótsze terminy realizacji usługi
 • Lepszy produkt (jakość, trwałość)
 • Niższe ceny produktów od dostawców (maszyn, środków chemicznych, tekstyliów)
 • Konsolidacja – tworzenie grup/konsorcjum usługodawców.

Ad 1 i Ad 2.

Większa wydajność na pracownika

 • automatyzacja procesów technologicznych
 • lepsza organizacja pracy np. system rental, komputerowe systemy zarządzania pralnią
 • zewnętrzne źródła finansowania (dotacje unijne, fundusze na ochronę środowiska, kredyty technologiczne)

Automatyzacja oraz finansowanie zewnętrze możliwe jest w przypadku wdrożenia maszyn i urządzeń innowacyjnych.

Ad 3.

 • wprowadzenie technologii oznaczania i identyfikacji elektronicznej : chip, tag.
 • nowe technologie prania i wykończania poprzez zastosowanie: niskotemperaturowych procesów prania, systemów usuwania ładunków elektrostatycznych, kontrola jakości wyrobu poprzez skanowanie maglowanego asortymentu oraz komputerowego systemu zarządzania produkcją pralni.

Ad 4 i 5.

 • wywieranie presji na producentów maszyn na jak najniższe ceny, wydłużone terminy płatności i wydłużone okresy gwarancji,
 • pralnie łączą się w grupy kliku/kilkunastu obiektów, tworząc wspólną politykę cenową i zakupową do wewnątrz.

Efekty społeczne projektu

 • wzmocnienie pozycji kobiet (na stanowiskach zarządzających i finansowych),
 • wprowadzenie kwestii etycznych do branży pralniczej (konkurencja między zakładami pralniczymi wg zasad fair play, ankiety satysfakcji klienta z wykonywanej usługi),
 • wzrost świadomości dotyczącej prowadzenie działalności danego zakłady pralniczego (wprowadzenie nowoczesnej: organizacji i technologii),
 • znaczna poprawa ochrony środowiska (niskoenergetyczne procesy i technologie pralnicze, nowe ekologiczne środki piorące).

 

Dissemination of SMILES project :

 • Laundry workshops were organised in Poland, Czech Republic, France, Ge

Seize of audience 171 persons

Detailed List of Dissimination Activities on:

www.pralnictwo.pl/ Polecamy

 • SPP Conferences  organized in Poland ( members of SPP were informed about goals and milestones of project.
 • Information were  submmited on the SPP website: pralnictwo.pl
 • Published in paper version( „Textile Review”)
 • All documents were sent to participants directly on theirs e-mails ( about 500 –  600  mails each time)

Seize of audience: 5000 persons

 • Trade markets in Italy and Germany, according to newest technologies on the market

Seize of audience 100 persons

 • Standards of laundry worker profile was mentioned and  approved by Labour Administration in Poland
 • Ecological awarness grove up and friendly environmently products are now used in the industrial laundry sector freguently.
 • EU project SMILES  was dissaminated by SPP and attracted interest of other countries such as Hungary, Ukraine, Russia, Czech and Slovakia.

 

W listopadzie 2012 roku Przedstawiciele Stowarzyszenia Pralników Polskich wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pralników z Węgier.

Pan Piotr Pawlak w imieniu Pralników z Polski przedstawił wykład: “Dokąd zmierza pralnictwo w Europie”.

A cudowni Gospodarze pokazali nam piękno węgierskiej stolicy

TEMPLATE A1 – LIST OF SCIENTIFIC (PEER REVIEWED) PUBLICATIONS, STARTING WITH THE MOST IMPORTANT ONES
NO. TITLE MAIN AUTHOR TITLE OF THE PERIODICAL OR THE SERIES NUMBER, DATE OR FREQUENCY PUBLISHER PLACE OF PUBLICATION DATE OF PUBLICATION RELEVANT PAGES PERMANENT IDENTIFIERS (IF APPLICABLE) IS OPEN ACCES PROVIDED TO THIS PUBLICATION EMBARGO PERIOD EMBARGO EXPIRATION DATE
1 .Przegląd Włókienniczy

Przegląd Stowarzyszenie Pralników Polskich

Wanda Bukowska Stowarzyszenie Pralników Polskich – program, działania, zamierzenia Nr 5/2009 Sigma – Not Łódż – Polska Maj 2009 26-27 tak
2. Przegląd Włókienniczy Jerzy Zakrzewski Włókiennicy i pralnicy w Warszawie Nr 6-7/2009 Sigma – Not Łódź – Polska Czerwiec-lipiec 2009 27-28 tak
3. Przegląd Włókienniczy

Przegląd Stowarzyszenie Pralników Polskich

Piotr Pawlak Warsztaty Pralnicze pod Wiedniem Nr 6-7/2009 Sigma – Not Łódź – Polska Czerwiec–lipiec 2009 30-31 tak
4. Przegląd Włókienniczy

Przegląd Stowarzyszenie Pralników Polskich

Mirosława Tuman

Marek Szwed

Elżbieta Sieradzan

Pralnia szpitalna – co to takiego? Nr 8/2009 Sigma – Not Łódź – Polska Sierpień 2009 27-29 tak
5. Przegląd Włókienniczy

Przegląd Stowarzyszenie Pralników Polskich

Wanda Bukowska Konferencja SPP w Poznaniu w aspekcie programu Smiles Nr 8/2009 Sigma – Not Łódź – Polska Sierpień 2009 29 tak
6. Przegląd Włókienniczy

Przegląd Stowarzyszenie Pralników Polskich

Wanda Bukowska Idee zawarte w programie UE SMILES Nr 9/2009 Sigma – Not Łódź – Polska Wrzesień 2009 24 tak
7. Przegląd Włókienniczy

Przegląd Stowarzyszenie Pralników Polskich

Mirosław Owczarek

Dariusz Żak

 

Program prania i dezynfekcji w temperaturze 65 stopni.

Parametry procesu prania I dezynfekcji.

Techniczne aspekty nowego procesu prania.

 

 

 

Nr 9/2009 Sigma – Not Łódź – Polska Wrzesień 2009 24-25 tak
8. Przegląd Włókienniczy

Przegląd Stowarzyszenie Pralników Polskich

Wojciech Michałowski Szkolenie w Sierakowie Wielkopolskim.

Efektywne wykorzystanie maszyn pralniczych.

Oszczędności energii w pralni.

Technologie prania odzieży barierowej

Nr 10/2009 Sigma – Not Łódź – Polska Październik 2009 16-17 tak
9. Przegląd Włókienniczy

Przegląd Stowarzyszenie Pralników Polskich

Marian Głowacz Nowoczesne produkty piorące dla pralni przemysłowych Nr 11/2009 Sigma – Not Łódź – Polska Listopad 2009 12 tak
10. Przegląd Włókienniczy

Przegląd Stowarzyszenie Pralników Polskich

Piotr Pawlak Jensen – potentat na rynku maszyn i urządzeń pralniczych Nr 11/2009 Sigma –  Not Łódź – Polska Listopad 2009 13 tak
11. Przegląd Włókienniczy

Przegląd Stowarzyszenie Pralników Polskich

Mieczysław Hawryluk Clovin pierze w niskich temperaturach Nr 12/2009 Sigma – Not Łódź – Polska Grudzień 2009 12-13 tak
12. Forum Czystości Mikołaj Jankowiak Zjazd Pralników z Polski i zagranicy.

Środki piorące przyjazne środowisku naturalnemu.

Funkcjonowanie pralni bez użycia pary

 

Nr 4/2010 Polska Izba Gospodarcza Czystości Bydgoszcz – Polska Kwiecień 2010 29 tak
13. Przegląd Włókienniczy Grzegorz Kunda

 

Prywatna Wystawa Firmy Kannegiesser w Bad Salzuflen Nr 6/2010 Sigma – Not Łódź – Polska Czerwiec 2010 14-15 tak
14. www.pralnictwo.pl Wanda Bukowska Bieżące informacje nt. inicjatyw Stowarzyszenia, kolejnych konferencji oraz warsztatów pralniczych 09.2008-08.2011 SPP Warszawa – Polska 09.2008-08.2011 tak

 

 

 

TEMPLATE A2 – LIST OF DISSIMINATION ACTIVITIES
No. Type of activities Main leader Title Date Place Type of audience Size of audience Countries  addressed
1 IX Konferencja SPP Ryszard Lech UE BHP i Ppoż.

Ochrona środowiska naturalnego przez zakłady pralnicze.

Realizacja programu SMILES WP2 i WP5.

15-17.10.2008 Łączna Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia 90 Polska
2 Warsztaty Pralnicze w Firmie PRALPOL Małgorzata i Maciej Dudziński Proces prania metodą clean wet.

Środki pomocnicze używane w technologii prania odzieży metodą wodną.

15-16.12.2008 Warszawa Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia 30 Polska
3 X Konferencja SPP Mirosława Tuman Reżimy sanitarno-higieniczne w zakładach pralniczych.

Wdrażanie technologii niskotemperaturowych w procesach pralniczych z jednoczesną dezynfekcją i ich aspekt ekonomiczny.

11-13.03.2009 Gdańsk Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia 81 Polska
4 Warszaty  Pralnicze w Austrii Piotr Pawlak Niskotemperaturowe technologie stosowane w zakładach pralniczych w Polsce i zagranicą 16-18.05.2009 Wiedeń Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia 45 Austria
5 XI Konferencja SPP Andrzej Wrobiński Efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich w zakładach pralniczych.

 

30.09.-02.10.2009 Poznań Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia 94 Polska
6 Warsztaty Pralnicze w Warszawie Cecylia Wyszomierska Matczak Procedury stosowane w pralniach wykonujących usługi na rzecz Zakładów Opieki Zdrowotnej 08-09.12.2009 Warszawa Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia 68 Polska
7 XII Konferencja SPP Cecylia Wyszomierska Matczak Utylizacja ścieków popralnianych.

Technologie prania odzieży barierowej.

Zagrożenia pożarowe w pralni

18-20.03.2010 Warszawa Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia 85 Polska
8 Warsztaty Pralnicze w Czeskiej Republice Jiri Ertelt Prezentacja nowości technologicznych i urządzeń pralniczych fabryki Primus 06-08.05.2010 Pribor Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia 30 Republika Czeska
9 Prywatna Wystawa firmy Kannegiesser Rafał Kaim Prezentacja urządzeń:

Power Swing

Favorit Plus i Futura

Power Trans i Power Trans Rotaflex

Power Dry

10-12.06.2010 Bad Salzuflen Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia 24 Niemcy
10 XIII Konferencja SPP Cecylia Wyszomierska Matczak Jakość wykonywanych usług pralniczych.

Pralnia chemiczna – zasady funkcjonowania oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne

08-10.10.2010 Sieraków Wielkopolski Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia 81 Polska
11 Targi Pralnicze INTER DETERGO Cecylia  Wyszomierska Matczak Nowości światowe w obszarze urządzeń pralniczych oraz technologii prania 14-16.10.2010 Mediolan Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia 42 Włochy
12 XIV Konferencja SPP Grzegorz Kunda Systemy zarządzania jakością w nowoczesnych zakładach pralniczych:

ISO 9001,

ISO 14001

RABC – system zarządzania jakością higieny w zakłądach pralniczych z określeniem ryzyka skażeń

17-19.03.2011 Białowieża Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia 66 Polska
13 XV Konferencja SPP Stanisława Szumlińska Pozyskiwanie środów unijnych przez małe I duże zakłady pralnicze.

Nowoczesne metody prania:

– Lagoon TM

– System K4

Metody wykrywania strat ciepła w urządzeniach pralniczych.

Utylizacja odpadów z bloków operacyjnych

28-30.09.2011 Kraków Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia 99 Polska
14 XVI Konferencja SPP Cecylia Wyszomierska Matczak Debata nt. Wymagań sanitarno-funkcjonalnych pralni szpitalnych I hotelowych w świetle najnowszych przepisów.

Problem występowania zakażeń szpitalnych i konsekwencje z tym związane dla pralni.

Metody prania mopów w maszynach Firmy Electolux generacji 5000

08-10.03.2012 Pułtusk k/Warszawy Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia 101 Polska
15 Międzynarodowe Targi Techniki Pralniczej TEXCARE Cecylia Wyszomierska Matczak Nowości światowe w obszarze urządzeń pralniczych oraz technologii prania 06-06.05.2012 Frankfurt n/Menem Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia 39 Niemcy
16 Warsztaty Pralnicze w Firmie Electrolux Janusz Stankiewicz Prezentacja nowości technologicznych i urządzeń pralniczych fabryki Electrolux 04-06.06.2012 Troyes Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia 24 Francja
17 XVII Konferencja SPP Cecylia Wyszomierska Matczak Warsztaty pralnicze w nowoczesnej pralni PRAL-SERWIS – najnowsze technologie w pralnictwie

Postepowanie w sytuacjach zagrożenia pożarowego w zakładach pralniczych

Technologia SMART-WASH i RFID na usługach pralnictwa

Urządzenia do prasowania odzież Firmy MACPI

04-06.10.2012 Warszawa Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia 115 Polska
18 Warsztaty Pralnicze w Firmie MACPI Piotr Pawlak Rafał Kawecki Prezentacja nowości technologicznych i urządzeń  fabryki MACPI 21-23.03.2013 Palazzolo k/Bergamo Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia 38 Włochy
19 XVIII Konferencja SPP

Międzynarodowe Forum Pralnictwa

Cecylia Wyszomierska Matczak

Elwira Zaręba

 

Najnowsze rozwiązania techniczne w pralniach świadczących usługi prania odzieży roboczej i ochronnej

Pralnie odzieży roboczej w Europie w świetle raportów ETSA

Rental odzieży roboczej jako nowoczesne narzędzie ekonomicznego zarządzania firmą

Profesjonalny detasz – fakty i mity

Biodegradowalność a toksyczność detergentów

16-18.05.2013 Kielce Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia 150 Polska

 

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Archive

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930